Habitacions del pis

Tipus d'habitació

Disponible a partir de

m2

Preu

Previsió Consums

Favorit

Visita

Reserva

Foto

1

SINGLE

21/01/2021

8,00

700 €

0 €

Informació d'interès

Observacions:
Situat prop del campus de Bellaterra (UAB), Universitat internacional de Catalunya i ESADE, Es cobren 150 Euros per als utensilis de cuina i roba de llit, Els consums estan inclosos en el lloguer.
Del seu interés:

Condicions de lloguer
Fiança: 2 mesos de fiança.
Lloguer: el lloguer s’abonarà mensualment per avançat.
Honoraris segons període contracte: 1 mes = 60,00€/persona, IVA inclòs. 2 mesos = 118,00€/persona, IVA inclòs,  a partir de 2 mesos =200,00 €/persona, IVA inclòs.
Subministraments lloguer d'habitacions: Provisió de fons mensual variarà segons pis escollit, tindrà un cost entre 40,00 € i 100,00 € /persona que viu en el pis.
Neteja de sortida: el propietari pot cobrar una neteja de sortida, si considera que el pis no està en les mateixes condicions d’entrada. El preu per hora aproximat serà de 12,00 € i es descomptarà de la fiança.
Renovacions de contracte: en cas de voler prorrogar el contracte, l’import a abonar serà de 106,00 €/persona, si la pròrroga és d’un mes l’import a abonar serà de 53,00 €/persona.

La descripció i les fotografíes mostrades tenen carácter orientatiu, no contractual, ja que l’aspecte de l’apartament en el moment de l’entrega pot diferir per voluntat del propietari/ària en detalls respecte a les imatges aquí mostrades, sense que això impliqui alteració substancial de les condicions pactades.