Avís legal i condicions generals

1. Informació General i titularitat de la Web.
2. Termes i condicions generals d’ús del Lloc Web.
     2.1. Accés a la Web.
     2.2. Ús del Lloc Web.
     2.3. Recollida de dades.
3.  Condicions generals del servei per a concertar visites i per a formalitzar reserves online.
     3.1. Condicions d’ús del servei per a concertar visites.
     3.2. Condicions d’ús del servei de reserves online.
     3.3.          Política de Cancel·lació.
4.     Seguretat de la informació recaptada.
5.     Limitació de la responsabilitat.
6.     Enllaços amb altres Llocs Web d’interès i enllaços en altres pàgines Web amb destí en el Lloc Web de RESA.
7.     Propietat industrial i intel·lectual.
8.     Noms de domini.
9.     Llei aplicable i jurisdicció competent.

Aquest document es constitueix com l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús que regulen l’accés, navegació i ús de la Web de l’entitat mercantil RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES, S.A. (en endavant, RESA) ubicada en la URL www.resahousing.com (en endavant, el Lloc Web). Li demanem que llegeixi atentament aquesta informació.

1. INFORMACIÓ GENERAL I TITULARITAT DE LA WEB.

El titular del nom de domini www.resahousing.com és:
RESIDÈNCIES D'ESTUDIANTS, S.L. (RESA)
Domicili social: Passeig de la Castellana 163 3r esq., 28046 Madrid
Domicili a l'efecte de comunicacions: Via Augusta núm. 21-23 2n, 08006 Barcelona C.I.F.: B-60.109.188
Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 37046, Foli 153, Fulla núm. M-661.710.
Resa Housing forma part de l'empresa RESA que, a més de gestionar aquest servei de reserves d'allotjament universitari del BCU (Barcelona Centri Universitari), gestiona més de 33 Residències d'Estudiants/Col·legis Majors en tota Espanya. L'oficina de Resa Housing està emplaçada al carrer Torrent de l’Olla nº19 de Barcelona (08012).
Resa Housing ofereix a través d'aquesta pàgina Web una extensa bossa d'allotjaments universitaris per a estudiants, investigadors i professors universitaris estrangers o espanyols que vulguin allotjar-se en pisos, habitacions de pisos compartits i en habitacions en famílies a la ciutat Barcelona, en alguna població del barceloní o a la ciutat de Girona i voltants (d'ara endavant, el/els allotjaments). Al seu torn, aquesta pàgina Web facilita l'oportunitat a qualsevol propietari d'anunciar i oferir el seu allotjament en la bossa de pisos de Resa Housing i de gestionar-lo pel seu compte i càrrec o a través de Resa Housing (d'ara endavant, els Serveis).
El següent text regula la utilització d'aquesta pàgina Web (d'ara endavant, el Lloc web) titularitat de RESA, per part dels usuaris d'Internet. Aquest Lloc web ha estat creat i gestionat per aquesta societat a través de Resa Housing.
El present Avís Legal té per objecte establir les condicions que regulen l'accés i ús general i gratuït d'aquest Lloc web per a tots els Usuaris (d'ara endavant, l'Usuari), de manera que el lliure accés, navegació i ús d'aquest, implica necessàriament l'acceptació expressa i sense reserves per part de l'Usuari de tots els Termes i Condicions Generals cada vegada que l'Usuari accedeixi a aquest. Recomanem que es llegeixin atentament aquests Termes i Condicions cada vegada que es visiti aquest Lloc web per a estar al corrent del seu abast i de qualsevol modificació que s'hagi dut a terme.
RESA -com a titular d'aquest Lloc web- es reserva el dret de modificar unilateralment i sense preavís, qualsevol dels extrems recollits en les presents Condicions Generals. Qualsevol canvi que s'implementi en aquests Termes i Condicions que pugui afectar els drets de l'Usuari serà comunicat en aquest Lloc web. Si una de les estipulacions de les presents Condicions generals fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions Generals es mantindran en els termes acordats.

2. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB.

2.1. Accés a la Web.

L’Usuari que accedeix a aquest servei haurà de ser major d’edat, conforme a la legislació espanyola, i disposar de capacitat legal necessària per a contractar per sí mateix els serveis ofertats en aquest Lloc Web. En el cas de ser menor de edat, es requerirà l’autorització dels pares o tutors per a poder contractar i utilitzar els serveis. L’accés a aquesta pàgina Web es lliure i gratuït. L’ús d’aquest servei va destinar als estudiants, investigadors, professors universitaris que per motius d’estudis, pràctiques o investigació vulguin allotjar-se temporalment en la ciutat de Barcelona o en la ciutat de Girona. S’entendrà que al accedir i/o utilitzar aquesta Web, el Client adquirirà la condició de l’Usuari (en endavant, l’Usuari), el que implica l’adhesió al present Avís Legal.

La funció d’aquesta Web es la de facilitar informació sobre el lloguer temporal d’habitatges, d’habitacions en habitatges compartits i/o d’habitacions en famílies, sol·licitar visites presencials de fins a 3 allotjaments i/o gestionar la reserva online del allotjament sense visita prèvia. La avantatge d’utilitzar el servei de reserva online es la rapidesa donat que l’ allotjament queda bloquejat i no se li ofereixen a cap altre Usuari. La reserva d’allotjament també es pot fer presencialment en les pròpies oficines de Resa Housing.

2.2. L’ús del Lloc Web.

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web de forma diligent, correcta i per a finalitats il·lícites i, en particular, es compromet a: abstenir-se d’emprar els continguts i la informació de Resa Housing obtinguda a través de la nostra Web amb finalitats o efectes contraris a la Llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic, a abstenir-se de reproduir o copiar, distribuir o permetre l’accés públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts d’aquest Lloc Web, a menys que es compti amb una autorització del titular dels corresponents drets o el que resulti legalment permès.

En particular i a títol enunciatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no captar dades amb finalitat publicitària, a no enviar cap tipus de publicitat online ni cadenes de missatges i a no transmetre ni difondre a tercers a través dels Serveis proporcionats por www.resahousing.com, informacions, missatges, arxius d’imatge, fotografies, software i en general qualsevol classe de material, dades o continguts que: (i) incorrin en activitats il·lícites, il·legals o contràries a l’ordre públic, (ii)contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment o en els tractats Internacionales i en la resta de l’ordenament jurídic; (iii) indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries  o violentes; (iv) indueixin,  incitin o promoguin actuacions, actituds  idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences o edat; (v) incorporen missatges delictives, violentes o degradants; (vi) siguin falses, ambigües, inexactes, exagerades o  extemporànies, de forma que puguin induir a error sobre el seu objecte, o sobre les intencions o propòsits del comunicant; (vii) violin els secrets professionals de tercers; (viii) siguin contraris al dret a l’honor, intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones; (ix) infringeixin la normativa sobre el secret de les comunicacions. 

Sense perjudici del que es disposa en l’Avís Legal i en les Polítiques de privacitat accessibles que poguessin resultar aplicables en cada moment, la utilització de certs serveis o sol·licituds dirigides a Resa Housing estan condicionades a la prèvia complementació del Formulari de registre d’usuaris.

RESA –com a titular d’aquest Lloc Web- es reserva el dret de modificar unilateralment i sense preavís, qualsevol dels extrems recollits en les presents Condicions Generals, informant als Usuaris de les modificacions efectuades a través d’aquest Lloc Web, a fi de que puguin ésser conegudes i novament acceptades pels Usuaris. Si una de les estipulacions de les presents Condicions generals de reserva fora declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions Generals es mantindran en els termes acordats.

2.3. Recollida de dades.

S’informa als usuaris de la pàgina www.resahousing.com , titularitat de RESA, que aquesta obté les dades dels seus clients i usuaris a través del formulari de reserva de plaça de complementació obligatòria per a contractar els serveis que presta Resa Housing a través d’aquesta pàgina. Així dons, les dades que disposi Resa Housing, son aquelles dades proporcionades per part dels Usuaris per poder realitzar les visites o en el moment de la formalització de la reserva i en el seu cas, de la posterior contractació.

RESA com a titular informa que per a l’accés a determinats continguts que ofereix aquesta pàgina Web, com es la formalització d’una reserva d’allotjament, l’Usuari tindrà que facilitar certes dades de caràcter personal al complimentar el formulari de registre, així com per a la posterior contractació del servei de manera presencial en les oficines de Resa Housing. Aquestes dades hauran d’ésser reals, exactes, autèntiques i vigents.RESA en qualitat de titulardonarà a les esmentades dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, i en les condicions i termes indicats en aquesta secció. I aquesta mercantil podrà emmagatzemar i guardar les dades facilitades amb la finalitat de mantenir la relació contractual amb el client/Usuari.

Les finalitats de la recollida de les dades de caràcter personal son les que particularment s’indiquen en cada una de les pàgines on aparegui el formulari de reserva (de registre de dades). En relació amb les dades personals que es recavin dels usuaris registrats, seran utilitzats amb la finalitat d’adaptar els productes i serveis sol·licitats per l’Usuari a les preferències indicades en el formulari. Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcioni el client seran utilitzades per atendre a la seva sol·licitud d’informació i de reserva de plaça, així com posteriorment i en particular, per a la contractació presencial amb l’Usuari.

El consentiment per a la comunicació de les dades de caràcter personal per part de l’Usuari es revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà caràcter retroactiu.

3. CONDICIONS GENERALS D’US DEL SERVEI PER A CONCERTAR VISITES I PER A FORMALITZAR RESERVES ONLINE.

La utilització d’aquest servei, suposarà l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de las Condiciones Generales d’ús recollides en aquesta darrera versió actualitzada. Tant el servei de reserva online d’allotjament com el servei de visites prèvies ofertes per Resa Housing a través d’aquest Lloc Web, es troben regulades per aquestes Condicions generals d’ús que integren i completen l’Avís Legal; de manera que s’entengui que al acceptar les referides Condicions, vostè declara conèixer i acceptar els esmentats tràmits per a la prestació dels serveis que aquí es presten.

Tant per a concertar visites com per a reservar allotjament directament (sense visita prèvia), l’Usuari haurà d’emplenar amb les seves dades personals un formulari de registre d’Usuari, i al final del mateix, apareixerà una casella de verificació de les Condicions generals d’ús del servei, per a que siguin llegides i acceptades per l’Usuari, si aquest està d’acord amb les condicions. En el formulari de registre, l’Usuari introduirà una contrasenya personal que juntament amb la seva adreça electrònica formaran les Claus d’accés a la Zona Usuari per a cada client.

Després d’emplenar el formulari amb les seves dades i validar-les, l’Usuari rebrà un correu electrònic automàtic amb un Codi personal d’Usuarique serveix per que Resa Housing pugui identificar-ho com a Client i garantir-li confidencialitat en les operacions que desitgi realitzar a través d’aquesta pàgina Web, o per a identificar el client via telefònica o presencial.

Aquest Codi es personal e intransferible, i se designa per RESA (Resa Housing)amb l’objecte d’assegurar la identificació de l‘Usuari i la seva confidencialitat, es imprescindible per a que l’Usuari pugui sol·licitar visites d’allotjaments o per a reservar online un pis o habitació. Només es permet fer una reserva online. Per a que es consideri efectuada la reserva online s’hauran d’acceptar a priori les Condicions Generals de reserva.

3.1. Condicions d’ús del servei per a concertar visites online (màxim 3 visites cada cop).

L’Usuari podrà sol·licitar fins a 3 visites màxim, i per això sempre s’haurà d’indicar el seu codi personal i els codis dels pisos i/o habitacions que desitgi visitar. El servei de visites consistirà en:

-       Obrir visites: s’obre una finestra on l’Usuari podrà indicar les seves preferències (hi ha un màxim de 10 places per visita). El propi sistema envia la informació a Resa Housing.

-       Si la visita esta oberta, es mostra un missatge amb el dia, hora i adreça (sense el pis) i si l’Usuari esta interessat es pot apuntar a la visita (màxim 10 places per visita).

-       Visites: Llistat de visites concertades i la possibilitat de cancel·lar-les; el propi sistema enviarà un mail a Resa Housing informant de la cancel·lació.

-       Quant una visita esta completa, l’usuari pot deixar constància de que el pis li interessa i rebre un avis en cas de que la visita quedi lliure o s’obri un cita.
Si Resa Housing cancel·la una visita, aquesta mateixa directamentenviarà un correu electrònic a tots els usuaris apuntats informant-los de la cancel·lació.

L’ Usuari que visita un piso te 24 hores per a reservar-lo a comptar des de la data i hora de la visita i ho haurà de fer per e-mail o presencialment no per mitjà del servei de la reserva online.

En el cas de que hi hagin varies persones interessades en el pis, tindrà prioritat el codi personal mes baix.  

3.2. Condicions d’ús del  servei de reserves online.

Aquest sistema permet a l’usuari fer una única reserva d’allotjament seleccionat sense visita prèvia; si s’utilitza aquest servei de reserva, l’allotjament queda bloquejat i no se li ofereix a cap altra persona. Només els pisos que no tenen visita oberta es poden reservar online. Important: Si fas una reserva online, no tens la opció de visitar el pis o l’habitació.

Rebuda la reserva online, es bloqueja el piso i Resa Housing consulta la petició amb el Propietari de l’allotjament per a la seva autorització, i en un termini màxim de 72 hores des de que es va fer la reserva, Resa Housing enviarà la corresponent confirmació o denegació de la reserva per correu electrònic a l´Usuari. En el mateix e-mail de confirmació de la reserva, es facilitaran les dades bancàries de Resa Housing per fer efectiu per transferència bancària l’import en concepte de gestió i per a garantir la reserva d’allotjament.

Una cop confirmada la reserva a l’Usuari, en 48 hores des de la data de confirmació, haurà formalitzar el pagament en concepte de gestió de la reserva i enviar la documentació sol·licitada; si no ho fa en el termini establert, l’allotjament tornarà a estar disponible en la Web. Aquest cost en concepte de gestió està reflectit en aquest Lloc Web i dependrà de la duració de la estada contractada.

El contracte de lloguer temporal de l’allotjament reservat es signarà presencialment per part del client en les pròpies oficines de Resa Housing; l’esmentada Contractació no es podrà efectuar a través d’aquest Lloc Web.

3.3. Política de cancel·lació.

La reserva es considera confirmada a partir de l’ ingrés de les despeses de gestió en el número de compte bancària titularitat de RESA, e indicada en el correu electrònic de confirmació de la reserva. Si s’efectua la reserva amb més de 10 dies d’antelació a la data d’entrada també s’haurà d’abonar un mes de lloguer que correspondrà a part de la fiança. Una cop formalitzat aquests pagaments, no es retornaran en el cas de que finalment l’Usuari no contracti l’allotjament reservat.

La cancel·lació de la reserva per part de l’Usuari es podrà fer a través del correu electrònic info@resahousing.com o bé presencialment o per telèfon facilitant el Codi personal de l’usuari per a la seva identificació.

4. SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ RECAPTADA.

Resa Housing es compromet a tractar les dades de forma confidencial i amb  la finalitat exclusiva de gestionar les visites i/o formalitzar la reserva d’allotjament sol·licitada per l’Usuari i amb posterioritat tramitar de forma presencial amb el Client la corresponent contractació de l’allotjament; incloent la promoció comercial dels serveis que presta. Entenent que la formalització i validació del formulari de registre, impliquen el consentiment per a portar a terme aquest tractament.

La contractació dels serveis oferts per Resa Housing en aquesta pàgina, es realitza en un entorn segur a través de la implementació d’un sistema d‘encriptació de dades SSL (Secure Sockets Layers) que garanteix la protecció de les comunicacions via Internet amb la mateixa.

L’Usuari es compromet a fer ús lícit i adequat d’aquest lloc Web així com dels serveis que es presten per part de Resa Housing, de conformitat amb el present Avis Legal i a no desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i en general, a fer un bon ús de les presents condicions.

RESA es reserva, en cas de que se porti a terme alguna activitat contraria a les lleis, el dret a cancel·lar les reserves de qualsevol Usuari o a denegar l’accés al Lloc Web, sense previ avis, i a exercitar les accions legals que consideri oportunes.

De la mateixa manera, RESA garanteix que el servidor on s’emmagatzemen i tracten les dades personals, disposa de les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessària per a evitar, en la mesura de lo possible, l’alteració, pèrdua i/o accés no autoritzat a les citades dades personals.

Així mateix, s’informa de que en aquesta pàgina s’utilitzen Cookies, per a facilitar la navegació, si l’usuari no ho desitja, pot configurar el seu navegador per a que tal cosa no pugui passar. La Política de Cookies de www.resahousing.com  queda determinada pel que s’ estableix en la pestanya denominada com POLÍTICA DE COOKIES.

5. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT.

Aquesta Web ha sigut elaborada de bona fe per RESA amb informació procedent de fonts externes e internes, no obstant RESA no garanteix la exhaustivitat i veracitat de tota la informació que conté ni en particular, l’accés continuat, la disponibilitat i continuïtat del funcionament d’aquest Lloc Web. Tampoc es responsabilitza ni garanteix l’accés al Lloc Web, si el client o usuari no observa per a la realització de alguna activitat o prestació de serveis en concret, les recomanacions donades per a cada supòsit en particular.

La empresa titular de la web no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina o al seu contingut ni que aquesta es trobi actualitzada o lliure de virus ni de qualsevol altre element que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic. RESAdeclina qualsevol responsabilitat contractual o extra contractual amb la persona o empresa que faci ús del Lloc Web i se li haguessin ocasionat danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per algun virus informàtic o per elements informàtics de qualsevol índole procedents del Lloc Web o del servidor que ho subministra. El titular d’aquesta Web no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se  de l’ús  no consentit de la informació continguda en la mateixa o dels derivats dels serveis i opinions efectuades per tercers.

RESAno es fa responsable de qualsevol dany i/o perjudici causat, en cas de que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, demes inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s’escapen del control de RESA y/o degut a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari y/o que tingui per origen causes de força major, sense perjudici de lo establert en el art. 1.105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de força major la fallença de tercers, d’operadors, o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les Autoritats Públiques, aquelles altres produïdes com  a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, …etc. i l’atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic.

En qualsevol cas, sigui la que sigui la seva causa i en la mida en que allò sigui permès per la legislació aplicable, RESA no assumirà responsabilitat alguna ja sigui per danys directes o indirectes, problemes tècniques o fallences dels equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la Xarxa d’Internet, així com danys que poguessin ser causats per terceres persones, danys emergents i/o per lucre cessant.

Així mateix, RESAno es responsabilitza de la qualitat de la connexió dels usuaris, de la velocitat, o del funcionament en l’accés a aquesta pàgina web. Per un altre part, RESAno pot garantir l’absència de virus o d’altres elements aliens a aquesta empresa que es puguin produir alteracions en els equips dels usuaris, en els seus arxius o sistemes informàtics.

Degut a motius tècnics, de seguretat, de control, per fallences de subministrament elèctric o per qualsevol altre causa, RESA tindrà dret, sense previ avís, a suspendre temporalment el present Lloc Web per a efectuar operacions de manteniment, millora o reparació del mateix, sempre actuant en benefici de l’Usuari, així com, a efectuar canvis en la informació, serveis, productes i altres elements d’aquest Lloc Web. Tot això, sense que pugui exigir-se per part de l’Usuari, responsabilitat alguna a RESA.

Si l’Usuari tingués coneixement de la existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà notificar-ho immediatament a RESA per a que aquesta pugui  procedir a la adopció de mesures oportunes. I de la mateixa forma, i amb objecte de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, l’ Usuari/Client podrà suggerir aquelles modificacions, coherències, i/o fer observacions que estimin útils, posant-se en contacte amb RESA (titular de la pàgina) o amb Resa Housing (Responsable de la pàgina) a través de l’adreça de correu electrònic: info@resahousing.com.

6. ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB D’INTERÈS  O ENLLAÇOS EN ALTRES PÀGINES WEB AMB DESTI AL LLOC WEB.

Amb el fi d’anticipar-nos a les seves necessitats, Resa Housing ofereix enllaços a altres Llocs Web per al benefici, necessitat o interès del Client/Usuari. RESA no té facultat ni medis humans ni tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres Llocs Web als que es puguin establir enllaços des del Lloc Web.  En conseqüència, RESA i Resa Housing no es fan responsables del contingut que es faciliti o inclogui en qualsevol Lloc Web independent, incloent qualsevol reclam publicitari o de pràctiques comercials. Si bé, RESA protegirà la informació que es trobi en seu Lloc Web o en els seus micro sites amb els que opera, però no podrà controlar ni assumir cap responsabilitat per les polítiques de privacitat dels Llocs Web de tercers, inclosos els Llocs Web que siguin propietat o estiguin controlats per un altre o per altres societats col·laboradores i/o Universitats/Institucions. Els llocs Web de tercers als que pugui accedir l’Usuari a través de enllaços en els nostres llocs Web, així com les seves polítiques de privacitat i mesures de seguretat implantades no son en cap cas, responsabilitat de RESA i/o Resa Housing com a titular de la web.  

En aquest sentit, si l’Usuari tingués coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquesta/s pàgina/s Web de tercers, hauran de comunicar-ho immediatament a RESA als efectes de que es procedeixi a desactivar deshabilitar l’enllaç d’accés a la mateixa.

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web al Lloc Web haurà de complir amb les condicions que es detallin a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei.

L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal del Lloc Web però no podrà reproduir-la de cap forma (online links, còpia dels textos, gràfics, logos, marques registrades, etc).

Restarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir “frames” o “marcs” de qualsevol tipus que emboliquin al Lloc Web o permetin la visualització dels Continguts a través de direccions d’Internet distintes a les del Lloc Web i, en qualsevol cas, quant visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Lloc Web de forma que: (I) produeixi, o pugui produir error, confusió o engany en els usuaris sobre la verdadera procedència del servei o Continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de les marques nacionals titularitat de RESA i del prestigi d’aquesta societat i/o de les altres Societats Titulars citades; o (IV) de qualsevol altre forma que resulti prohibit per la legislació vigent.

No se realitzaran des de la pàgina que introdueixi l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre RESA, els seus socis, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.

En cap cas, s’expressarà en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que RESA ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’altre forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta de Resa Housing, o qualsevol altre signe distintiu titularitat de RESA dintre de la pàgina del remitentmalgrat els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per RESA i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb el lloc Web en la forma establerta en aquest apartat.

La pàgina que estableix l’enllaç haurà de complir fielment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i a les bones costums (pornogràfics, violents, racistes, discriminatoris, etc.); (II) indueixin o puguin induir en l’Usuari la falsa concepció de que RESA subscrigui, recolzi, s’adhereixi o de qualsevol manera recolza les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resultin inapropiades o no pertinents amb la activitat de RESA en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina Web del remitent.

7. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL·LECTUAL.

Tots els continguts d’aquesta pàgina Web, entesos com els textes, logotips, signes distintius, fotografies, imatges, i altres continguts com el disseny gràfic, i en general els seus Continguts, son propietat intel·lectual de RESA o en el seu cas, de tercers si hi haguessin, i es regeixen per les lleis espanyola i per la legislació nacional e internacional sobre propietat intel·lectual e industrial. Així mateix, les marques o signes distintius son titularitat exclusiva de RESA, en aquest cas s’expressarà de forma específica. L’Usuari haurà de respectar en tot moment els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina Web, titularitat de RESA, i això porta implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment exprés de RESA.

Queda estrictament prohibit reproduir, copiar, comunicar públicament, distribuir, transformar o modificar els elements de la pàgina Web amb finalitats comercials o professionals, o vulnerar qualsevol altre dret susceptible de protecció per la Llei de Propietat Intel·lectual o Industrial, a menys que es conti l’autorització del titular de ls corresponents drets o que això resulti legalment permès

RESA autoritza als Usuaris a visualitzar, utilitzar, imprimir i descarregar els continguts inserits en el Lloc Web que consideri necessaris, exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, sempre i quan no sigui utilitzat amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o Professional, ni amb finalitats de comunicació, distribució, modificació, alteració o descompil-lació o bé que desvirtuïn el resultat volgut pel titular d’aquesta pàgina.

La infracció de qualsevol dels drets de propietat industrial e intel·lectual pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així como un delicte castigat d’ acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal o de qualsevol altre disposició general que es dicti al efecte.

 

8. NOMS DE DOMINI.

Els noms de domini o adreça de la present Web legal www.resahousing.com i http://www.bcn-housing-students.com/  son propietat de RESA, titular de la pàgina Web. La seva titularitat es exclusiva i la utilització per part de tercers infringeix els drets conferits i atorgats pel registre del referit nom de domini al seu titular. Alhora, RESA es titular d’altres noms de domini: www.resa.es, reservas.resa.es i dos micro sites: www.resainn.com/www.resainn.es.

 

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

Les relacions establertes entre Resa Housing o RESA i l’Usuari es regiran pel que es disposa en la normativa espanyola vigent.

Per a tota qüestió litigiosa que pugui derivar-se de l’accés al LLoc Web titularitat de RESA i de les relacions amb els clients que es derivin de la prestació dels serveis continguts en la present pàgina Web, serà d’aplicació la legislació i jurisdicció espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús del present Lloc Web, els Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat (España) amb renuncia a qualsevol altre fur general o especial que els hi pugui correspondre.