Avís legal

Aquest document es constitueix com a Avís Legal i Condicions Generals d’Ús que regulen l’accés, navegació i ús de la Web titularitat de l’entitat mercantil RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES, SL (en endavant, RESA) ubicada a la URL www.resahousing.com (en endavant, el Lloc Web). Us preguem que llegiu atentament aquesta informació, així com la Política de Privacitat d’aquest Lloc Web.

1. INFORMACIÓ GENERAL I TITULARITAT DE LA WEB

El titular del nom de domini www.resahousing.com és:

RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES, SL (RESA)

Domicili social: Paseo de la Castellana, 163, 3r-esq., 28046 – Madrid.

Domicili a l’efecte de comunicacions: Via Augusta, 21-23, 2n, 08006 – Barcelona. CIF: B-60.109.188.

Dades registrals: inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Tom 37046, Foli 153, Full núm. M-661.710.

Resa Housing forma part de l’empresa RESA que, a més de gestionar aquest servei de reserves d’allotjament universitari del BCU (Barcelona Centre Universitari), gestiona més de 33 Residències d’Estudiants / Col•legis Majors a tot Espanya. L’oficina de Resa Housing està ubicada al carrer Torrent de l’Olla, 19, de Barcelona (08012).

Resa Housing ofereix, a través d’aquesta pàgina Web, una extensa borsa d’allotjaments universitaris per a estudiants, investigadors i professors universitaris estrangers o espanyols que vulguin allotjar-se en pisos, habitacions de pisos compartits i habitacions en famílies a la ciutat de Barcelona, en alguna localitat de Barcelonès o a la ciutat de Girona i rodalies (en endavant, el/els allotjament/s). Al seu torn, aquesta pàgina Web facilita l’oportunitat a qualsevol propietari d’anunciar i oferir el seu allotjament a la borsa de pisos de Resa Housing i de gestionar-lo pel seu compte i càrrec o a través de Resa Housing (en endavant, els Serveis).

El text següent regula la utilització d’aquesta pàgina Web (en endavant, el Lloc Web) titularitat de RESA, per part dels usuaris d’Internet. Aquest Lloc Web ha estat creat i gestionat per aquesta societat a través de Resa Housing.

RESA —com a titular d’aquest Lloc Web— es reserva el dret de modificar unilateralment i sense preavís, qualsevol dels extrems recollits en aquestes Condicions Generals. Qualsevol canvi que s’implementi en aquests Termes i Condicions que pugui afectar els drets de l’Usuari serà comunicat en aquest Lloc Web. Si una de les estipulacions d’aquestes Condicions Generals fos declarada nul•la o inoperant, la resta de les Condicions Generals es mantindran en els termes acordats.

2. ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

L’Usuari que accedeix a aquest servei haurà de ser major d’edat, d’acord amb la legislació espanyola, i disposar de capacitat legal suficient per contractar per si mateix els serveis oferts en aquest Lloc Web. En el cas de ser menor d’edat, es requerirà la intervenció dels pares o tutors legals per poder utilitzar els seus serveis i/o per arribar a contractar.

L’accés a aquesta pàgina Web és lliure i gratuït. L’ús d’aquest servei va destinat a estudiants, investigadors i professors universitaris que —per motius d’estudis, pràctiques o investigació— es vulguin allotjar temporalment a Barcelona i/o rodalies. S’entén que, en accedir i/o utilitzar aquest Web, el Client adquireix la condició d’Usuari, la qual cosa implica l’adhesió als termes i condicions generals que li siguin d’aplicació.

Les funcions d’aquesta Web són les següents:

 • - Oferir una plataforma en línia per posar en contacte Propietaris dels allotjaments (en endavant, el 'Propietari') amb els Usuaris/clients interessats en reservar un allotjament per períodes superiors a un mes de durada.
 • - Poder facilitar a l’Usuari/client informació sobre el lloguer temporal de pisos, d’habitacions en pisos compartits i/o homestays, i reservar en línia l’allotjament. L’avantatge d’utilitzar el servei de reserva en línia és la rapidesa, ja que l’allotjament queda bloquejat i no se li ofereix a cap altre Usuari. El Propietari, per poder accedir al servei, primer haurà d’emplenar el formulari d’alta de registre de dades (en endavant, el formulari). A més, podrà pujar personalment i pel seu compte a la plataforma la informació i les fotografies del seu allotjament o, si el Propietari ho desitja, Resa Housing s’encarregarà de pujar la informació del pis/habitació facilitat/s pel Propietari, gestionar i administrar el/s seu/s allotjament/s, etc.

3. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS D’AQUESTS SERVEIS

La funció d’aquesta pàgina Web és proporcionar als usuaris que hi accedeixin els diferents serveis que ofereix i presta RESA a través de Resa Housing. L’objecte d’aquestes Condicions és regular les condicions generals dels serveis d’oferta de pisos i/o habitacions, així com de reserva corresponent a través d’aquesta pàgina gestionada per Resa Housing. Aquestes condicions d’ús integren i completen l’Avís Legal.

La utilització d’aquest servei suposarà l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals d’Ús recollides en aquesta última versió actualitzada.

Resa Housing no és propietari, agent immobiliari ni gestor de les propietats; en definitiva, no posseeix, ven, sotsarrenda ni controla de cap manera les propietats publicades en aquest Lloc Web. Resa Housing facilita la Plataforma i els serveis que es detallaran a continuació als Propietaris i Llogaters.

Aquesta plataforma es podrà utilitzar per part del Propietari per anunciar els seus allotjaments i gestionar determinats serveis; també podrà concertar visites amb el propi client interessat i formalitzar directament la reserva d’allotjament (sense visita prèvia), així com la seva contractació. En relació amb l’Usuari interessat a buscar allotjament per llogar, l’abast de les funcions d’aquesta pàgina són oferir al client interessat l’opció de formalitzar en línia la reserva d’allotjament, i fins i tot concertar i tancar la contractació corresponent.

Per accedir al web i realitzar reserves o contractar l’allotjament per part de qualsevol Usuari només caldrà que aquest disposi d’un correu electrònic, així com d’una contrasenya personal i intransferible.

4. TERMES I CONDICIONS D’ÚS DEL SERVEI PER A USUARIS/CLIENTS

L’Usuari/client haurà d’emplenar el formulari d’alta amb les seves dades personals i altres dades addicionals (durada de l’estada, universitat, curs...) i, al final d’aquest formulari, apareixeran les Condicions Generals d’Ús del servei seleccionat per l’Usuari/client (en qualitat d’Usuari interessat en un allotjament) juntament amb una casella de verificació d’aquestes Condicions, perquè siguin llegides per l’Usuari/client i, si hi està d’acord, les accepti de forma expressa. L’acceptació de les condicions és imprescindible per poder-se donar d’alta definitivament i per poder fer ús dels serveis que aquí s’ofereixen. En el formulari d’alta, l’Usuari introduirà una contrasenya personal que, juntament amb el seu correu electrònic, formaran les Claus d’accés a la seva Zona Usuari. Un cop efectuat aquest pas per part de l’Usuari/client, rebrà un correu electrònic confirmant l’alta i informant que ja pot accedir a la seva Zona Usuaris a través del correu electrònic i la contrasenya personal. En tractar-se del sistema d’accés personal a la Zona Usuari per part de l’Usuari/client, es garanteix la màxima confidencialitat en totes les operacions que vulgui fer l’Usuari a través de la pàgina web de Resa Housing.

4.1. Condicions d’ús del servei de reserves en línia a través de www.resahousing.com per part de l’Usuari interessat

Aquest sistema permet a l’Usuari interessat fer una petició en línia de reserva d’un allotjament, indicant-hi les dates d’entrada i de sortida; i, abans de formalitzar la sol•licitud de reserva, l’Usuari podrà consultar les tarifes de l’allotjament, així com les tarifes dels serveis de gestió d’intermediació de la reserva (en endavant denominada 'Tarifa de reserva'). Es recomana llegir l’apartat 8. 'Tarifes i facturació' d’aquest Lloc Web.

Aquesta sol•licitud de reserva es remet al Propietari, que disposarà de 48 hores per contestar si accepta o no la reserva; si accepta la reserva, es comunicarà per correu electrònic a l’Usuari interessat.

Un cop enviada la comunicació de l'acceptació de la reserva a l'Usuari interessat, aquest disposarà de 24 hores per fer, a través de l'TPV virtual, el pagament de la tarifa de reserva més l'IVA legal corresponent i d'altra banda, l'ingrés d'una mensualitat a el propietari mitjançant transferència en bancària al número de compte facilitat de forma expressa pel Propietari a Resa Housing (en endavant, "Pagament inicial") i enviar / pujar la documentació sol·licitada en l'apartat "Documents" de la zona d'usuari; si no ho fa en el termini establert, la reserva queda invalidada i l'allotjament tornarà a estar disponible a la web.. La part del pagament inicial corresponent a una mensualitat del lloguer passarà a constituir part de la fiança.

A partir del moment en què s’han efectuat aquests passos per part de l’Usuari interessat (en endavant, l’Usuari llogater), s’entendrà confirmada definitivament la reserva i el pis quedarà bloquejat, de forma que no es podrà oferir a cap altre Usuari.

Amb aquest servei de reserva en línia, l’Usuari, en seleccionar l’allotjament que desitja reservar, haurà de completar tota la informació sol•licitada a través de la Plataforma.

Quan l’Usuari interessat efectua la sol•licitud de reserva a través d’aquest Lloc Web, determinades dades de l’Usuari (futur llogater) es comparteixen amb el Propietari: edat, nacionalitat, estudis, universitat i altres dades que específicament el Propietari requereixi. És a dir, aquesta informació facilitada pel Llogater i autoritzada per ell mateix per poder efectuar una reserva, s’haurà de compartir amb el Propietari per a la correcta gestió de la reserva. Tant el Propietari com el Llogater entenen i accepten que són els únics responsables de la informació que puguin facilitar a l’altra part, així com de les seves accions i omissions al respecte.

Resa Housing, en qualitat d’intermediari, contactarà per correu electrònic amb el Propietari i el Llogater per confirmar la reserva i per facilitar i concertar la signatura del contracte. El Propietari reconeix que és l’únic responsable de la informació facilitada sobre l’allotjament i/o pujada pel seu propi compte o per compte de Resa Housing a la Web; així mateix, reconeix que té plens drets per disposar i autoritzar la reserva de la propietat publicada.

El contracte d’arrendament temporal de l’allotjament reservat es prepararà i serà signat presencialment per ambdues parts; aquesta contractació no es podrà efectuar a través d’aquest Lloc Web.

4.2. Política de cancel•lació per a l’Usuari/Llogater

Nota sobre la Política de cancel•lació: en virtut del que disposa l’art. 16 de la Directiva 2011/83/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2011, es regulen les Excepcions al Dret de Desistiment: 'Els Estats membres de la Unió Europea no inclouran el dret de desistiment contemplat en els articles 9 al 15 en els contractes a distància i els contractes celebrats fora de l’establiment que es refereixin a: a) contractes de serveis una vegada que el servei hagi estat completament executat quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i amb el reconeixement per part seva que és conscient que, una vegada que el contracte ha estat completament executat pel comerciant, haurà perdut el seu dret de desistiment'.

Per part de Resa Housing, els contractes es consideren executats en realitzar el Llogater la sol•licitud de reserva i un cop hagi estat confirmada la reserva per part del Propietari. I, en relació amb el Propietari, en confirmar la reserva del Llogater.

Un cop feta la reserva de l’allotjament per part del Llogater i acceptada per part del Propietari, l'Usuari llogater haurà de pagar a Resa Housing la tarifa de reserva més l'IVA legal corresponent i d'altra banda, haurà de fer una transferència al propietari del pagament inicial equivalent a una mensualitat. Aquest pagament inicial equivalent a una mensualitat passarà a constituir una part de la fiança. Si no s'efectua aquest pagament per part de l'Llogater no es considerarà efectivament finalitzat el procés de reserva.La resta de la fiança s’haurà d’ingressar per part del Llogater directament al Propietari (sense cap intervenció per part de Resa Housing) en el termini acordat per les parts entre la signatura del contracte i el check in a l’allotjament. Un cop formalitzats aquests pagaments i en cas que finalment l’Usuari cancel•li l’allotjament reservat, no es reemborsaran aquests imports, atenent el que disposa la política de cancel•lació.

La resta de la fiança s’haurà d’ingressar per part del Llogater directament al Propietari (sense cap intervenció per part de Resa Housing) en el termini acordat per les parts entre la signatura del contracte i el check in a l’allotjament. Un cop formalitzats aquests pagaments i en cas que finalment l’Usuari cancel•li l’allotjament reservat, no es reemborsaran aquests imports, atenent el que disposa la política de cancel•lació.

Política de cancel•lació Estàndard: estaríem davant dels supòsits següents:

 1. - Faltant 30 dies o menys per a la Data d'entrada, no es reemborsarà cap quantitat del pagament inicial a l'Llogater.
  - Entre el dia 31 i 60 dies abans de la data d'entrada, Resa Housing tornarà a l'Llogater el 50% de la tarifa de reserva més l'IVA legal corresponent i el Propietari retornarà el 50% de la primera mensualitat.
  - Faltant 61 dies o més per a la Data d'entrada, Resa Housing reemborsarà a l'Llogater el 100% de la tarifa de reserva i el propietari li retornarà el 100% de la primera mensualitat.Si el Llogater cancel•la una reserva ja confirmada pel Propietari, Resa Housing no reemborsarà cap quantitat al Llogater i s’abonarà al Propietari tot el pagament inicial.

Si el Llogater cancel•la una reserva ja confirmada pel Propietari, Resa Housing no reemborsarà cap quantitat al Llogater i s’abonarà al Propietari tot el pagament inicial.

La cancel•lació de la reserva per part de l’Usuari/LZona Usuaris personal i intransferiblelogater s’haurà de fer a través de la pròpia web de Resa Housing a la seva Zona Usuaris.

En el supòsit que, un cop realitzat el càrrec de la reserva al Llogater per part de Resa Housing, per qualsevol motiu no es pogués rebre o cobrar la totalitat de l’import per fer front a la reserva d’allotjament, per causes no imputables a Resa Housing, s’enviarà un requeriment de pagament al Llogater perquè aboni la quantitat restant o pendent de pagament en les 24 hores següents. Si no s’arribés a completar el pagament en la seva totalitat per part del Llogater, Resa Housing carregarà l’import equivalent a la Tarifa de reserva i el seu corresponent Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i procedirà a cancel•lar la reserva d’allotjament, sense ser en cap cas aquest import reemborsable al Llogater, ni es transferirà cap quantitat al Propietari.

5. TERMES I CONDICIONS D’ÚS DEL SERVEI PER AL PROPIETARI.

5.1. Condicions dels serveis:

Per poder optar als serveis que ofereix Resa Housing, el Propietari s’ha de registrar emplenant un formulari d’alta de registre de dades (formulari de registre) com a Propietari, al final del qual apareixeran les Condicions Generals d’Ús del servei com a Propietari, juntament amb la corresponent casella de verificació/acceptació perquè siguin llegides i acceptades pel Propietari, si està d’acord amb el seu contingut. Un cop registrat el Propietari en el Lloc Web, es generarà una Zona Usuaris personal i intransferible amb una clau d’accés exclusiva per a aquest Propietari en concret, mitjançant la qual pot accedir a les seves dades personals, donar d’alta un pis/habitació, així com gestionar la/les reserva/es, visites, contractes, factures, ingressos, etc.

Resa Housing cobrarà al Propietari la tarifa dels serveis d'intermediació (des d'ara "Tarifa d'intermediació"), un cop hagi acceptat la reserva i s'hagi signat el contracte, fent passar el cobrament al compte bancari facilitat pel propi Propietari per aquestes finalitats.

El Propietari podrà donar d’alta el/s seu/s pis/os o habitació (en endavant, l’allotjament) a la plataforma d’anuncis de Resa Housing, un cop autoritzat el seu accés. Donar d’alta un allotjament a la plataforma consisteix a pujar-hi la informació corresponent (característiques, condicions, durada del lloguer, dades bancàries, ordre de domiciliació bancària - SEPA, etc.), així com fotografies i altres documents addicionals relacionats amb aquest habitatge, com per exemple, cèdula d’habitabilitat, certificat d’eficiència energètica, i escriptura/nota simple registral de la titularitat de l’allotjament. Un cop donat d’alta el pis, Resa Housing validarà que tota la informació sigui correcta i verídica i habilitarà la publicació de l’immoble en el Lloc Web.

En cas que així es desitgi, Resa Housing es pot encarregar, en nom del Propietari, de donar d’alta l’allotjament a la plataforma i de pujar-hi la informació facilitada expressament pel Propietari. Així mateix, Resa Housing es pot encarregar de contactar amb el Propietari per visitar el pis ofert per aquest, realitzar conjuntament les fotografies de l’allotjament i confirmar la informació facilitada pel Propietari.

Set (7) dies abans que quedin 60 dies o menys per a la finalització del contracte, Resa Housing comunicarà a ambdues parts aquesta situació i si les dues parts hi estan d’acord, sota expressa indicació del Propietari, es podrà renovar el contracte amb el mateix llogater o bé publicar de nou el pis al web de Resa Housing fins que hi hagi una nova sol•licitud de reserva.

Així mateix, el Propietari es compromet a proveir tota la informació necessària i sol•licitada per Resa Housing, la qual inclou a títol enunciatiu, però no limitatiu: la ubicació, mida, capacitat, característiques, disponibilitat de l’allotjament, preu i condicions de pagament, cèdula d’habitabilitat, certificat d’eficiència energètica, etc.

Resa Housing garantiza las características e información de los Alojamientos en la fecha en la que los verificó. Sin embargo, el Propietario deberá mantener el alojamiento en condiciones similares a las que se muestran en el anuncio. Si las condiciones del Alojamiento difieren notablemente de las del anuncio, Resa Housing se reserva el derecho a retirar el anuncio de ese alojamiento de la plataforma o de la aplicación.

Resa Housing no assumeix cap responsabilitat per l’incompliment per part del Propietari de les lleis, normes i regulacions aplicables. Resa Housing es reserva el dret a, sense previ avís i en qualsevol moment, retirar la publicació o l’anunci i/o deshabilitar l’accés a qualsevol anunci per qualsevol raó lògica i justificada, incloent aquells anuncis que Resa Housing, a la seva lliure discreció, consideri impugnables per alguna raó.

El Propietari, en acceptar una reserva, confirma que no infringeix cap acord al qual hagi arribat amb tercers i que compleix amb totes les lleis que li siguin d’aplicació, exigències tributàries i qualsevol altra norma o regulació aplicable a qualsevol allotjament inclòs a l’anunci, sense incórrer en cap conflicte pel que fa als drets de tercers.

Un cop sol•licitada la reserva d’aquest allotjament, per part d’un Usuari, el web enviarà de forma automatitzada al Propietari un correu electrònic amb la sol•licitud de la reserva formalitzada per l’usuari i aquest disposarà, com a màxim, de 48 hores per acceptar o denegar la reserva del seu allotjament. Si el Propietari accepta la reserva, es comunicarà directament per correu electrònic aquesta acceptació de la reserva a l'Llogater, el qual haurà de formalitzar el pagament inicial de la reserva corresponent a una mensualitat a el propietari mitjançant transferència bancària al compte bancari facilitat de forma expressa pel Propietari juntament amb el pagament de la tarifa de reserva més IVA mitjançant targeta de crèdit / dèbit (VISA o Mastercard) a través de la passarel·la de pagament habilitada al nostre web. Resa Housing cobrarà a l'Propietari la tarifa dels serveis d'intermediació (des d'ara "Tarifa d'intermediació"), un cop hagi acceptat la reserva i s'hagi signat el contracte. El Propietari facilitarà a Resa Housing les seves dades bancàries i en facilitar- los, permet de manera expressa, que Resa Housing pugui facilitar-los a l'llogater, per la reserva de la qual ha estat acceptada pel propi Propietari, perquè l'llogater pugui efectuar els pagaments corresponents a favor del Propietari.

5.2. Política de cancel•lació per al Propietari:

Nota sobre la Política de cancel•lació: en virtut del que disposa l’art. 16 de la Directiva 2011/83/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2011, es regulen les Excepcions al Dret de Desistiment: 'Els Estats membres de la Unió Europea no inclouran el dret de desistiment contemplat als articles 9 al 15 en els contractes a distància i els contractes celebrats fora de l’establiment que es refereixin a: a) contractes de serveis una vegada que el servei hagi estat completament executat quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte ha estat completament executat pel comerciant, haurà perdut el seu dret de desistiment'.

Per part de Resa Housing, en relació amb el Propietari, els contractes es consideren executats un cop hagi estat confirmada la reserva per part del Llogater.

En cas que la reserva hagi estat acceptada expressament pel Propietari, i sempre que el Propietari i el Llogater ja hagin signat el contracte d’arrendament, les polítiques de cancel•lació o de resolució contractual seran les incloses a l’esmentat contracte.

Si el Propietari cancel•la la reserva abans de la data d’entrada (check in) o abans que el Propietari i el Llogater signin un contracte d’arrendament, es retornarà al llogater la Tarifa de reserva amb el seu corresponent Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i el Pagament Inicial equivalent a una mensualitat.

En relació amb el Propietari:

 • a) Si el Propietari cancel·la la reserva amb 61 o més dia d'anticipació respecte a la Data d'entrada, Resa Housing no realitzarà cap penalització a l'Propietari.
 • b) Si el Propietari cancel·la la reserva en un període entre els 60 dies i 31 dies previs a la data d'entrada, Resa Housing penalitzarà la quantitat equivalent a l'25% d'una mensualitat.
 • c) Si el Propietari cancel·leu la reserva faltant menys de 30 dies per a la data d'entrada, Resa Housing penalitzarà la quantitat equivalent a l'50% d'una mensualitat.A més, Resa Housing es reserva el dret a reclamar qualsevol dels imports anteriorment exposats, en cas que fos necessari aplicar alguna de les penalitzacions anteriorment descrites i, a aquests efectes, el Propietari accepta que Resa Housing li enviï un requeriment de pagament i quedarà obligat a pagar aquests imports a Resa Housing segons el que disposa aquest apartat 5.3.

A més, Resa Housing es reserva el dret a reclamar qualsevol dels imports anteriorment exposats, en cas que fos necessari aplicar alguna de les penalitzacions anteriorment descrites i, a aquests efectes, el Propietari accepta que Resa Housing li enviï un requeriment de pagament i quedarà obligat a pagar aquests imports a Resa Housing segons el que disposa aquest apartat 5.3.

6. SIGNATURA DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT.

Resa Housing posa de manifest que en cap cas és part intervinent en el contracte d’arrendament. Aquest contracte el signaran únicament el Llogater i el Propietari; per tant, Resa Housing no té responsabilitat legal ni de cap tipus en el cas que sorgeixi algun tipus de conflicte, desacord o reclamació entre Llogater i Propietari. Resa Housing s’encarregarà de preparar el contracte d’arrendament estàndard i de concertar dia i hora amb el Propietari i el Llogater per a la seva signatura.

Tot i això, qualsevol circumstància derivada del contracte d’arrendament s’haurà de dirimir i negociar entre el Llogater i el Propietari. Resa Housing no serà part en cap negociació respecte de qualsevol fiança o garantia exigida per part del Propietari al Llogater i reflectida en el contracte d’arrendament o en qualsevol tipus d’acord, ni intercedirà de cap manera en cap disputa sorgida a conseqüència de la redacció del contracte.

En aquest sentit, Resa Housing aconsella tant al Llogater com al Propietari que llegeixin amb deteniment el model de contracte d’arrendament o qualsevol altre acord contractual a què arribin, ja que serà el document que regirà la relació entre ells.

7. CONDICIONS PRÈVIES A L’ENTRADA A L’ALLOTJAMENT

El pagament inicial (un cop s’ha descomptat l’import de la Tarifa d’intermediació més l’IVA legal) es transfereix al Propietari al cap de 24 hores des de la data d’entrada a l’allotjament, sempre que el Llogater no hagi informat a Resa Housing de cap deficiència greu.

El pagament inicial (un cop s’ha descomptat l’import de la Tarifa d’intermediació més l’IVA legal) es transfereix al Propietari al cap de 24 hores des de la data d’entrada a l’allotjament, sempre que el Llogater no hagi informat a Resa Housing de cap deficiència greu.

El pagament inicial (un cop s’ha descomptat l’import de la Tarifa d’intermediació més l’IVA legal) es transfereix al Propietari al cap de 24 hores des de la data d’entrada a l’allotjament, sempre que el Llogater no hagi informat a Resa Housing de cap deficiència greu.

El pagament inicial (un cop s’ha descomptat l’import de la Tarifa d’intermediació més l’IVA legal) es transfereix al Propietari al cap de 24 hores des de la data d’entrada a l’allotjament, sempre que el Llogater no hagi informat a Resa Housing de cap deficiència greu.

7.1. Condicions aplicables al Llogater respecte a l’entrada

El Llogater, dins de les 24 hores següents a la data d’entrada a l’allotjament, podrà informar via correu electrònic al Propietari i posant en còpia a Resa Housing (info@resahousing.com) de qualsevol deficiència considerada 'greu' o 'important' d’aquest allotjament, així com advertir de qualsevol inexactitud de l’allotjament en relació amb les característiques/condicions assenyalades a l’anunci publicat a la web, adjuntant qualsevol document o fotografia que evidenciï aquestes deficiències.

S’entén per deficiències 'greus' o 'importants' aquelles que suposin un incompliment de les condicions d’habitabilitat, un risc higienicosanitari o per a la salut, o aquelles modificacions substancials que difereixin de la descripció publicada a l’anunci.

Si el Propietari no comença a solucionar les deficiències en un termini màxim de 48 hores des de la seva comunicació, estarà incomplint les condicions establertes a la Web, fet que donarà dret al Llogater de cancel•lar la seva reserva, per la qual cosa se li aplicaran al Propietari les polítiques de cancel•lació per a propietaris (vegeu el punt 5.3 anterior) i Resa Housing proposarà al Llogater alguna facilitat per resoldre el problema, com pot ser buscar un nou allotjament de condicions/característiques similars a l’anterior, que el Llogater podrà acceptar o rebutjar. Aquesta possibilitat estarà condicionada al fet que Resa Housing disposi d’un altre allotjament lliure de característiques similars.

En cas que el personal de Resa Housing, segons la seva valoració i verificació de les circumstàncies, consideri que sí que hi ha una deficiència 'greu', es donarà al propietari un termini de 24 hores perquè comenci a solucionar aquestes deficiències, que hauran de ser solucionades definitivament en un temps raonable. Si el Propietari no intenta solucionar el problema en aquest termini i no es pot oferir al Llogater un allotjament similar, Resa Housing retornarà al Llogater la Tarifa de Reserva més l’IVA legal corresponent juntament amb el Pagament Inicial.

En cas que Resa Housing consideri que no hi ha deficiència 'greu' i el Llogater decideixi cancel•lar la reserva de l’allotjament i resoldre el contracte per raons mancades de fonament, el Llogater perdrà la Tarifa de Reserva, juntament amb l’IVA legal corresponent i el Pagament inicial transferit al Propietari.

8. TARIFES I FACTURACIÓ

El període mínim de les reserves d’allotjament serà d’un mes més un dia de durada, encara que el Propietari podrà establir un període d’estada mínima superior.

Quan un Llogater realitzi una reserva i aquesta hagi estat confirmada pel Propietari, l'Llogater haurà de pagar a Resa Housing la tarifa de reserva més l'IVA legal corresponent) a través de la passarel·la de pagament disponible al lloc web i per altra banda, haurà fer una transferència a el propietari del pagament inicial equivalent a una mensualitat, al compte bancari facilitat pel Propietari de forma expressa.

Definicions de les Tarifes o preus:

 • - El Preu de la renda: és l’import a pagar pel lloguer/arrendament de l’allotjament més els impostos que li siguin d’aplicació segons la normativa en vigor i vindrà determinat pel Propietari segons la seva exclusiva valoració. Un cop signat el contracte d’arrendament entre el Llogater i el Propietari, serà únicament responsabilitat del Propietari cobrar la renda al Llogater al llarg de la durada del contracte. Resa Housing no serà responsable de cap de les maneres del cobrament de qualsevol de les rendes ni de cap impagament que pogués produir-se.
 • - El Pagament inicial: és l'import corresponent a el preu d'una mensualitat de lloguer (quantitat que passarà a constituir part de l'import de la fiança), més la tarifa de reserva més els impostos que li siguin d'aplicació segons la normativa en vigor.
 • - El Preu total del contracte: és l’import total del lloguer reservat, que variarà en funció de la durada total del contracte i el preu assignat a cada un dels dies de la durada del contracte, més els impostos que li siguin d’aplicació.
 • - La Tarifa de Reserva: és l’import que es cobra al Llogater i es tracta d’un vuit (8) per cent del preu total del contracte de lloguer que Resa Housing cobrarà al Llogater en concepte dels serveis prestats per a la gestió de la reserva amb un mínim de 200 € i un màxim de 599 €.
 • - La Tarifa d’Intermediació: és el cinc (5) per cent del preu total del contracte que Resa Housing cobrarà al Propietari pels serveis prestats, amb un mínim de 150 €. La tarifa d'intermediació amb el seu corresponent IVA es cobrarà a la signatura de l'contracte
 • - Codis descomptes: els codis de descomptes o promocionals tindran efecte únicament si són utilitzats en el moment de la sol•licitud de la reserva o abans que la reserva sigui confirmada pel Propietari; en cap circumstància es podrà obtenir el descompte en un moment posterior.

En completar-se la reserva, s’enviarà la corresponent factura simplificada al Llogater i al Propietari pels serveis de Resa Housing.

9. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

9.1. Respecte del titular de la Web

Aquesta Web ha estat elaborada de bona fe per RESA amb informació procedent de fonts externes i internes. Tot i això, RESA, i en conseqüència Resa Housing, no garanteix l’exhaustivitat i veracitat de tota la informació que conté la pàgina, ni en particular, l’accés continuat, la disponibilitat i continuïtat del funcionament d’aquest Lloc Web. Tampoc es responsabilitza ni garanteix l’accés àgil i el correcte ús del Lloc Web, si l’Usuari/Llogater/Propietari no observa, per a la realització d’alguna actuació o prestació de serveis en concret, les recomanacions donades per a cada supòsit en particular. L’empresa titular del Web no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina o al seu contingut ni que aquesta es trobi actualitzada o lliure de virus ni de qualsevol altre element que puguin produir alteracions en el vostre sistema informàtic.

RESA declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que faci ús del Lloc Web i se li haguessin ocasionat danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per algun virus informàtic o per elements informàtics de qualsevol índole procedents del Lloc Web o del servidor que el subministra. El titular d’aquesta Web no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de l’ús no consentit de la informació que conté o bé dels serveis i opinions efectuats per tercers. RESA no es fa responsable de qualsevol dany i/o perjudici causat, en cas que existeixin interrupcions de servei, demores, errors, mal funcionament del Lloc Web i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de RESA i/o a causa d’una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i/o que tingui per origen causes de força major, sense perjudici del que estableix l’art. 1.105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de força major la fallada de tercers, d’operadors, o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, per fallades de subministrament elèctric, etc. i l’atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic.

A causa de motius tècnics, de seguretat, de control, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa, RESA tindrà dret, sense previ avís, a suspendre temporalment aquest Lloc Web per efectuar-hi les corresponents operacions de manteniment, millora o reparació, sempre actuant en benefici de l’Usuari, així com a efectuar canvis en la informació, serveis, productes i altres elements d’aquest Lloc Web. Tot això, sense que pugui exigir-se, per part de l’Usuari, cap responsabilitat a RESA.

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il•lícit, il•legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel•lectual i/o industrial, ho haurà de notificar immediatament a RESA perquè pugui procedir a l’adopció de mesures oportunes. I, de la mateixa manera, i a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, l’Usuari/client podrà suggerir les modificacions i els suggeriments i/o fer les observacions que consideri útils, posant-se en contacte amb RESA (titular de la pàgina) o amb Resa Housing, a través de l’adreça de correu electrònic: info@resahousing.com.

9.2. Pel que fa a Resa Housing, les responsabilitats es limiten a

i) Oferir i facilitar la plataforma per a la publicació d’anuncis i ofertes d’allotjaments per part del Propietari, així com per poder sol•licitar visites i reserves d’allotjament a qualsevol usuari interessat.

ii) Acceptar, en nom del Propietari i sota la seva autorització, el Pagament inicial transferit pel Llogater a Resa Housing, un cop que el Propietari ha acceptat la reserva per poder ser transferit posteriorment a aquest, un cop descomptada la Tarifa de serveis d’intermediació del Pagament inicial i aplicat l’IVA legal corresponent. Resa Housing no rebrà pagaments addicionals una vegada que la reserva hagi estat confirmada pel Propietari i, a partir d’aquest moment, únicament el Propietari és el responsable de cobrar la renda, llevat que s’hagi acordat el contrari entre el Propietari i Resa Housing.

iii) Un cop han transcorregut 24 hores des de la data d’entrada del Llogater a l’allotjament i que Resa Housing hagi transferit el Pagament Inicial al Propietari, acabarà tota relació legal i de qualsevol tipus entre Resa Housing i el Llogater i també entre Resa Housing i el Propietari. Resa Housing no tindrà cap responsabilitat respecte de qualsevol incidència o discussió que sorgeixi amb posterioritat i com a conseqüència de la relació entre el Propietari i el Llogater.

Resa Housing es reserva el dret a restringir l’accés al Lloc Web, a desactivar-lo o cancel•lar un anunci sense obligació de justificar aquesta actuació; i tot això, sense incórrer en cap responsabilitat i sense obligació de preavís.

El Propietari podrà retirar en qualsevol moment l’anunci del seu allotjament a través de la seva zona d’usuaris, sempre que no estigui reservat i/o bloquejat.

10. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL

Tots els continguts d’aquesta pàgina Web, entenent per continguts els textos, logotips, signes distintius, fotografies, imatges i altres continguts com el disseny gràfic, i en general els seus Continguts, són propietat intel•lectual de RESA o, si s’escau, de tercers, i es regeixen per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel•lectual i industrial. Així mateix, les marques o els signes distintius publicats en aquesta pàgina Web són titularitat exclusiva de RESA, cas en el qual s’expressarà de forma específica. L’Usuari haurà de respectar en tot moment els drets de propietat intel•lectual i industrial d’aquesta pàgina Web, titularitat de RESA, i això porta implícit la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment exprés de RESA.

Queda estrictament prohibit reproduir, copiar, comunicar públicament, distribuir, transformar o modificar els elements de la pàgina Web amb finalitats comercials o professionals, o vulnerar qualsevol altre dret susceptible de protecció per la Llei de Propietat Intel•lectual o Industrial, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o que això resulti legalment permès.

RESA autoritza els Usuaris a visualitzar, utilitzar, imprimir i descarregar els continguts inserits en el Lloc Web que consideri necessaris, exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, sempre que no sigui utilitzat amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, ni amb finalitats de comunicació, distribució, modificació, alteració o descompilació o bé que desvirtuïn el resultat desitjat pel titular d’aquesta pàgina.

La infracció de qualsevol dels drets de propietat industrial i intel•lectual pot constituir una vulneració d’aquestes disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal o de qualsevol altra disposició general que es dicti a l’efecte en relació amb aquesta matèria.

11. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les relacions establertes entre Resa Housing, o RESA, i el client (ja sigui considerat com a mer Usuari o bé com a Llogater o com Propietari) es regiran pel que disposa la normativa espanyola vigent.

Per a tota qüestió litigiosa que pugui derivar-se de l’accés al Lloc Web titularitat de RESA i de les relacions amb els clients que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina Web, s’aplicarà la legislació i jurisdicció espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquest Lloc Web els Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat (Espanya), amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pugui correspondre.

12. INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (en endavant, 'RGPD'), així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant, LOPDGDD), t’informem que les dades proporcionades seran incorporades a la base de dades de la societat mercantil Residencias de Estudiantes, SL ('RESA'), amb adreça postal al Paseo de la Castellana, 163, 3r-esq., i correu electrònic: privacy@greystar.com, que serà, a partir d’aleshores, responsable del tractament d’aquestes dades.

12.1. Finalitats de la recopilació de les dades personals

EA RESA utilitzarem les dades personals facilitades en aquesta pàgina per a les següents finalitats principals:

 • - Gestionar informació/documentació facilitada pel Propietari.
 • - Gestionar visites d’allotjaments reservats.
 • - Gestionar les sol•licituds de reserves dels allotjaments i/o tramitar l’execució del contracte de lloguer del llogater i/o tramitar les reserves definitives així com l'execució del contracte de lloguer si escau.
 • - Si el Propietari ens dóna el seu consentiment, podrem facilitar les dades bancàries al llogater pels pagaments que hagi de realitzar pel seu compte i càrrec.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recopilar i mentre es mantingui la relació mercantil i, un cop finalitzada, es conservaran mentre siguin necessàries per respondre a possibles accions legals. Tot i això, si ens dones el teu consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials, conservarem les teves dades mentre no demanis la seva supressió.

12.2. Base/es que legitimen el tractament de les dades personals

T’informem que la base legal per al tractament de les dades és gestionar les ofertes d’allotjaments, així com formalitzar les reserves d’allotjaments. A més, ens emparem en el teu consentiment per cedir les teves dades a altres empreses del Grupo Greystar. Així mateix, també cal el teu consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials.

12.3. Destinataris de les teves dades personals

És imprescindible que ens donis el teu consentiment a la casella de sota per poder cedir les teves dades a l’altra part (ja sigui el Propietari o el Llogater) perquè pugui contactar i intercanviar informació sobre l’allotjament i/o sobre la reserva. T’informem que aquest consentiment és necessari per dur a terme el procés de reserva d’allotjament, de forma que la negativa a realitzar aquesta cessió suposarà la impossibilitat de continuar amb aquest procés de recerca d’allotjament i/o de formalització de la reserva.

Així mateix, si fos del teu interès i marques la casella corresponent que apareix més avall, podríem cedir les dades a les entitats del Grupo Resa-Greystar per a finalitats comercials. Aquest consentiment no és obligatori, de forma que la negativa a realitzar aquesta cessió no impedirà dur a terme el procés de gestió dels allotjaments i de reserva corresponent.

El tractament de les teves dades pot incloure la transferència internacional de dades a països fora de la UE. Tal com exigeix la llei, únicament realitzarem aquestes transferències a països o organitzacions que proporcionin un nivell adequat de protecció de dades personals. Les nostres transferències internacionals de dades es troben cobertes sota el sistema d'utilitzar una Clàusula Contractual Estàndard de Responsable de dades a Responsable de dades descrivint les condicions i característiques de la transferència i que permetrà continuar la transferència de dades entre la UE i els països no adequats o no pertanyents al EEE. Tot això en virtut del que es disposa en la Decisió 2004/915/CE de la Comissió ("SCCs")

12.4. Drets

En virtut del RGPD, t’informem que tens drets en relació amb el tractament de les teves dades, inclòs el dret de portabilitat, accés, rectificació, supressió o limitació de les teves dades. Així mateix, t’informem sobre el teu dret de presentar una reclamació davant d’una autoritat de protecció de dades.

Pots exercitar els drets anteriorment esmentats contactant-nos a través de privacy@greystar.com.