Avís Legal

Aquest document es constitueix com a Avís Legal i Condicions Generals d’Ús que regulen l’accés, navegació i ús de la Web titularitat de l’entitat mercantil RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES, SL (en endavant, RESA) ubicada a la URL www.resahousing.com (en endavant, el Lloc Web). Us preguem que llegiu atentament aquesta informació, així com la Política de Privacitat d’aquest Lloc Web.

1. INFORMACIÓ GENERAL I TITULARITAT DE LA WEB

El titular del nom de domini www.resahousing.com és:

RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES, SL (RESA)

Domicili social: Paseo de la Castellana, 163, 3r-esq., 28046 – Madrid.

Domicili a l’efecte de comunicacions: Via Augusta, 21-23, 2n, 08006 – Barcelona. CIF: B-60.109.188.

Dades registrals: inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Tom 37046, Foli 153, Full núm. M-661.710.

Resa Housing forma part de l’empresa RESA que, a més de gestionar aquest servei de reserves d’allotjament universitari del BCU (Barcelona Centre Universitari), gestiona més de 33 Residències d’Estudiants / Col•legis Majors a tot Espanya. L’oficina de Resa Housing està ubicada al carrer Torrent de l’Olla, 19, de Barcelona (08012).

Resa Housing ofereix, a través d’aquesta pàgina Web, una extensa borsa d’allotjaments universitaris per a estudiants, investigadors i professors universitaris estrangers o espanyols que vulguin allotjar-se en pisos, habitacions de pisos compartits i habitacions en famílies a la ciutat de Barcelona, en alguna localitat de Barcelonès o a la ciutat de Girona i rodalies (en endavant, el/els allotjament/s). Al seu torn, aquesta pàgina Web facilita l’oportunitat a qualsevol propietari d’anunciar i oferir el seu allotjament a la borsa de pisos de Resa Housing i de gestionar-lo pel seu compte i càrrec o a través de Resa Housing (en endavant, els Serveis).

El text següent regula la utilització d’aquesta pàgina Web (en endavant, el Lloc Web) titularitat de RESA, per part dels usuaris d’Internet. Aquest Lloc Web ha estat creat i gestionat per aquesta societat a través de Resa Housing.

El text següent regula la utilització d’aquesta pàgina Web (en endavant, el Lloc Web) titularitat de RESA, per part dels usuaris d’Internet. Aquest Lloc Web ha estat creat i gestionat per aquesta societat a través de Resa Housing.

2. ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

L’Usuari que accedeix a aquest servei haurà de ser major d’edat, d’acord amb la legislació espanyola, i disposar de capacitat legal suficient per contractar per si mateix els serveis oferts en aquest Lloc Web. En el cas de ser menor d’edat, es requerirà la intervenció dels pares o tutors legals per poder utilitzar els seus serveis i/o per arribar a contractar.

L’accés a aquesta pàgina Web és lliure i gratuït. L’ús d’aquest servei va destinat a estudiants, investigadors i professors universitaris que per motius d’estudis, pràctiques o investigació es vulguin allotjar temporalment a Barcelona i/o rodalies. S’entén que, en accedir i/o utilitzar aquest Web, el Client adquireix la condició d’Usuari, la qual cosa implica l’adhesió als termes i condicions generals que li siguin d’aplicació.

Les funcions d’aquesta Web són les següents:

 • - Oferir una plataforma en línia per posar en contacte Propietaris dels allotjaments (en endavant, el “Propietari”) amb els Usuaris/clients interessats en reservar un allotjament per períodes superiors a un mes de durada.
 • - Poder facilitar a l’Usuari/client informació sobre el lloguer temporal de pisos, d’habitacions en pisos compartits i/o homestays, i reservar en línia l’allotjament. L’avantatge d’utilitzar el servei de reserva en línia és la rapidesa, ja que l’allotjament queda bloquejat i no se li ofereix a cap altre Usuari. El Propietari, per poder accedir al servei, primer haurà d’emplenar el formulari d’alta de registre de dades (en endavant, el formulari). A més, podrà pujar personalment i pel seu compte a la plataforma la informació i les fotografies del seu allotjament o, si el Propietari ho desitja, Resa Housing s’encarregarà de pujar la informació del pis/habitació facilitat/s pel Propietari, gestionar i administrar el/s seu/s allotjament/s, etc.

3. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS D’AQUESTS SERVEIS

La funció d’aquesta pàgina Web és proporcionar als usuaris que hi accedeixin els diferents serveis que ofereix i presta RESA a través de Resa Housing. L’objecte d’aquestes Condicions és regular les condicions generals dels serveis d’oferta de pisos i/o habitacions, així com de reserva corresponent a través d’aquesta pàgina gestionada per Resa Housing. Aquestes condicions d’ús integren i completen l’Avís Legal.

La utilització d’aquest servei suposarà l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals d’Ús recollides en aquesta última versió actualitzada.

Resa Housing no és propietari, agent immobiliari ni gestor de les propietats; en definitiva, no posseeix, ven, sotsarrenda ni controla de cap manera les propietats publicades en aquest Lloc Web. Resa Housing facilita la Plataforma i els serveis que es detallaran a continuació als Propietaris i Llogaters.

Aquesta plataforma es podrà utilitzar per part del Propietari per anunciar els seus allotjaments i gestionar determinats serveis; també podrà concertar visites amb el propi client interessat i formalitzar directament la reserva d’allotjament (sense visita prèvia), així com la seva contractació. En relació amb l’Usuari interessat a buscar allotjament per llogar, l’abast de les funcions d’aquesta pàgina són oferir al client interessat l’opció de formalitzar en línia la reserva d’allotjament, i fins i tot concertar i tancar la contractació corresponent.

Per accedir al web i realitzar reserves o contractar l’allotjament per part de qualsevol Usuari només caldrà que aquest disposi d’un correu electrònic, així com d’una contrasenya personal i intransferible.

4. TERMES I CONDICIONS D’ÚS DEL SERVEI PER A USUARIS/CLIENTS-LLOGATER

Per a poder fer ús d'aquest Servei, l'Usuari/client haurà d'emplenar el formulari d'alta amb les seves dades personals i altres dades addicionals i de interès (ej.durada estada, universitat, curs...). Al final del formulari, apareixerà el “Avís Legal i Condicions generals” d'ús del Servei juntament amb una casella de verificació d'aquestes Condicions, perquè siguin llegides per l'usuari/ client, i si està d'acord amb aquestes, les accepti de manera expressa. L'acceptació del “Avís Legal i Condicions generals” és imprescindible per a poder donar-se d'alta definitivament i per a poder fer ús dels serveis que aquí s'ofereixen.

Una vegada efectuat aquest pas per part de l'Usuari/client, rebrà un correu electrònic confirmant l'alta i informant que ja pot accedir a la seva Zona Usuaris a través del seu correu electrònic. En ser aquest el sistema d'accés personal a la Zona Usuari per part de l'Usuari/client, això garanteix la màxima confidencialitat i Seguretat en totes les operacions que vulgui fer l'Usuari a través de la pàgina web de Resa Housing.

4.1. Condicions d’ús del servei de reserves en línia a través de www.resahousing.com per part de l’Usuari interessat

Aquest sistema permet a l'Usuari interessat fer una petició online de reserva d'un allotjament (bé sigui un pis o una habitació), indicant les dates d'entrada i de sortida en aquest. Abans de formalitzar la sol•licitud de reserva, l'Usuari podrà consultar les tarifes de l'allotjament, així com les tarifes dels serveis de gestió d'intermediació de la reserva (d'ara endavant denominada “Tarifa de reserva”). Es recomana llegir l'apartat 8. “Tarifes i facturació” d'aquest Lloc web.

Tot Usuari interessat a reservar un allotjament a través de la pàgina web de Resa Housing, haurà d'emplenar el formulari de registre de dades (Formulari d'Alta) amb les seves dades personals, indicant la tipologia de l'allotjament d'interès, la durada de l'estada, o altres dades necessàries per a poder reservar l'allotjament, etc.

Al final del formulari, apareixerà el “Avís Legal i Condicions generals” d'ús del Servei destinat a l'Usuari interessat juntament amb una casella de verificació d'aquestes Condicions, perquè siguin llegides i acceptades per l'Usuari/client, si està d'acord amb aquestes. Si el client està conforme haurà d'acceptar la casella de verificació de les presents condicions.

L'acceptació de les condicions és imprescindible per a poder donar-se d'alta i per a poder fer ús dels serveis que aquí s'ofereixen.

En el formulari d'alta, l'Usuari introduirà una contrasenya personal que juntament amb el seu correu electrònic formaran les Claus d'accés a la seva Zona Usuaris privada.

Amb aquest servei de reserva online, l'Usuari en seleccionar l'allotjament que desitja reservar, haurà de completar tota la informació sol•licitada a través de la Plataforma.

Una vegada efectuada l'alta, l'Usuari interessat podrà sol•licitar la reserva d'un allotjament.

Quan l'Usuari interessat efectua la sol•licitud de reserva a través d'aquest Lloc web, determinades dades de l'Usuari (futur llogater) es comparteixen amb el Propietari: edat, nacionalitat, estudis, universitat i altres dades que específicament el Propietari requereixi. És a dir, aquesta informació facilitada per el llogater i autoritzada pel mateix per a poder efectuar una reserva, s'haurà de compartir amb el Propietari per a la correcta gestió de la reserva. Tant el Propietari com el llogater entenen i accepten que són els únics responsables de la informació que puguin facilitar a l'altra part, així com de les seves accions i omissions sobre aquest tema.

Aquesta sol•licitud de reserva es remet al Propietari, i aquest disposarà de 24 hores per a contestar si accepta o no la reserva; si aquest l'accepta, es comunicarà per e-mail a l'Usuari interessat.

Una vegada enviada la comunicació de l'acceptació de la reserva a l'Usuari interessat, aquest disposarà de 24 hores per a efectuar, a través del TPV virtual, el pagament de la Tarifa de servei de gestió de la reserva més l'IVA legal corresponent i d'altra banda, l'ingrés d'una mensualitat al Propietari mitjançant transferència bancària al número de compte facilitat de manera expressa pel Propietari a Resa Housing (d'ara endavant, “Pagament inicial”) i enviar/pujar la documentació sol•licitada en l'apartat “Documents” de la Zona Usuari. Si l'Usuari no el fa en el termini establert, la reserva quedarà invalidada perquè no s'entendrà finalitzat el procés de reserva i l'allotjament tornarà a estar disponible en la Web. La part del pagament inicial corresponent a una mensualitat del lloguer passarà a constituir part de la fiança.

La resta de la fiança s'haurà d'ingressar per part del llogater directament al Propietari (sense cap intervenció per part de Resa Housing) en el termini acordat per les Parts entre la signatura del contracte i el check in en l'allotjament. Una vegada formalitzats aquests pagaments i en el cas que finalment l'Usuari cancel•li l'allotjament reservat, no es reemborsaran aquests imports atenent el que es disposa en la política de cancel•lació indicat en el punt següent.

4.2. Política de cancel•lació per a l’Usuari/Llogater

Nota sobre la Política de cancel•lació: En virtut del que es disposa en l'art. 16 de la Directiva 2011/83/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre de 2011, es regulen les Excepcions al Dret de Desistiment “Els Estats membres de la Unió Europea no inclouran el dret de desistiment contemplat en els articles 9 al 15 en els contractes a distància i els contractes celebrats fora de l'establiment que es refereixin a: a) Contractes de serveis una vegada que el servei hagi estat completament executat quan l'execució hagi començat, amb previ acceptaiment exprés del consumidor i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que , una vegada que el contracte hi ha estat completament executat pel comerciant, haurà perdut el seu dret de desistiment”.

Per part de Resa Housing, l'acord contractual es considera executat en formalitzar el llogater la sol•licitud de reserva i una vegada hagi estat confirmada la reserva per part del Propietari; per tant, a partir d'aquest moment no es podrà exercir el dret de desistiment.

Política de cancel•lació Estàndard: estaríem davant els següents suposats:

 1. Faltant 30 dies o menys per a la Data d'entrada, no es reemborsarà cap quantitat del pagament inicial al llogater.
 2. Entre el dia 31 i 60 dies abans de la Data d'entrada, Resa Housing retornarà al llogater el 50% de la tarifa de gestió de la reserva més l'IVA legal corresponent i el Propietari retornarà el 50% de la primera mensualitat.
 3. Faltant 61 dies o més per a la Data d'entrada, Resa Housing reemborsarà al llogater el 100% de la tarifa de reserva i el propietari li retornarà el 100% de la primera mensualitat.
 4. En el cas de rescissió del contracte d’allotjament per part del Usuari/Llogater Resa Housing no retornarà cap import relatiu a la Tarifa de Servei de gestió de Reserva.

Les despeses bancàries derivades per la cancel•lació de la reserva per part del de l'Usuari/Llogater seran a càrrec d'aquest, eximint de qualsevol responsabilitat i despesa a Resa Housing.

La cancel•lació de la reserva per part de l'Usuari/Llogater s'haurà de fer a través de la pròpia web de Resa Housing en la seva Zona Usuaris.

Resa Housing no assumeix cap responsabilitat per l'incompliment de les polítiques de cancel•lació aplicades al Propietari i al llogater.

En el cas que una vegada realitzat el càrrec de la reserva al llogater per part de Resa Housing, per qualsevol que sigui el motiu, no es pugui rebre o cobrar la totalitat de l'import per a fer front a la reserva de l'allotjament, per causes no imputables a Resa Housing, s'enviarà un requeriment de pagament al llogater perquè aboni la quantitat restant o pendent de pagament en les següents 24 hores. Si no s'arribés a completar el pagament íntegrament per part del llogater, Resa Housing carregarà l'import equivalent a la Tarifa de reserva i el seu corresponent Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i procedirà a cancel•lar la reserva d'allotjament, no sent en cap cas aquest import reemborsable al llogater, ni es transferirà cap quantitat al Propietari.

5. TERMES I CONDICIONS D’ÚS DEL SERVEI PER AL PROPIETARI.

5.1. Condicions dels serveis

Per a poder oferir allotjaments així com gaudir dels serveis que ofereix Resa Housing, el Propietari ha de registrar-se emplenant un formulari d'alta de registre de dades (formulari de registre) com a Propietari on al final d'aquest, apareixeran el “Avís Legal i Condicions generals” d'ús del Servei, juntament amb una casella de verificació/acceptació de les mateixes perquè siguin llegides i acceptades pel Propietari, si està d'acord amb el contingut d'aquestes. Una vegada registrat el Propietari i donat d'alta l'allotjament en el Lloc web, el Propietari rebrà un correu electrònic automàtic de confirmació de l'alta registrada i en el qual se li facilitarà una clau d'accés exclusiu a la Zona Usuaris personal i intransferible, mitjançant la qual podrà accedir a les seves dades personals, així com accedir als allotjaments oferts, les reserves, visites, contractes, factures, ingressos..., etc.

Resa Housing es pot encarregar, en nom del Propietari, de donar d'alta l'allotjament en la plataforma, a pujar la informació corresponent al mateix (característiques, condicions, durada del lloguer, dades bancàries, ordre de domiciliació bancària – SEPA, etc.) així com fotografies i altres documents addicionals relacionats amb aquest habitatge com per exemple cèdula d'habitabilitat, certificat d'eficiència energètica, i escriptura de propietat/nota simple registral de la titularitat de l'allotjament. Així mateix, Resa Housing s'encarrega de contactar amb el Propietari per a visitar el pis ofert per aquest, realitzar conjuntament les fotografies de l'allotjament i confirmar la informació facilitada pel Propietari. A aquest efecte, el Propietari autoritzarà que el personal de Resa Housing accedeixi a l'allotjament per a prendre fotografies i verificar les característiques bàsiques de l'allotjament. Resa Housing es reservaldret a validar i supervisar qualsevol informació o canvi abans que la informació surti anunciada en la web.

El Propietari, en facilitar les dades bancàries a Resa Housing autoritza i accepta que aquesta empresa pugui facilitar per correu electrònic aquestes dades al llogater la reserva del qual ha estat acceptada, perquè aquest últim pugui formalitzar els pagaments que li corresponguin.

Des del moment en què el Propietari s'ha registrat i donat d'alta al seu allotjament, aquest entén i accepta que és responsable de la informació que pugui facilitar al futur llogater, així com de les seves accions i omissions respecte a les dades que faciliti.

A aquest efecte, el Propietari en facilitar les dades bancàries a Resa Housing autoritza i accepta que aquesta empresa pugui facilitar per correu electrònic aquestes dades al llogater la reserva del qual hagi estat acceptada, perquè aquest últim pugui formalitzar els pagaments que le correspondran.

Així mateix, el Propietari es compromet a proveir tota la informació necessària i sol•licitada per Resa Housing, la qual inclou a títol enunciatiu, però no limitatiu: la ubicació, grandària, capacitat, característiques, disponibilitat de l'allotjament, preu i condicions de pagament, cèdula d'habitabilitat, certificat d'eficiència energètica, …etc.

Resa Housing garanteix les característiques i informació dels Allotjaments en la data en la qual els va verificar. No obstant això, el Propietari haurà de mantenir l'allotjament en condicions similars a les que es mostren en l'anunci. Si les condicions de l'Allotjament difereixen notablement de les de l'anunci, Resa Housing es reserva el dret a retirar l'anunci d'aquest allotjament de la plataforma o de l'aplicació.

Resa Housing no assumeix cap responsabilitat per l'incompliment de les lleis, normes i regulació aplicables per part del Propietari. Resa Housing es reserva el dret a, sense previ avís i en qualsevol moment, retirar la publicació o l'anunci i/o deshabilitar l'accés a qualsevol anunci per qualsevol raó lògica i justificada incloent aquells anuncis que Resa Housing a la seva lliure discreció, consideri impugnables per alguna raó.

El Propietari, en acceptar una reserva, confirma que no infringeix cap acord al qual hagi arribat amb tercers i que compleix amb totes les lleis que li siguin aplicable, exigències tributàries i qualsevol altra norma o regulació aplicable a qualsevol allotjament inclòs en l'anunci, sense incórrer en cap conflicte quant als drets de tercers.

El període mínim de les reserves d'allotjament serà d'un mes més un dia de durada, podent el Propietari establir un període d'estada mínima superior a aquesta durada.

Una vegada sol•licitada la reserva d'aquest allotjament, per part d'un Usuari, la web de manera automatitzada enviarà al Propietari un correu electrònic amb la sol•licitud de la reserva formalitzada per l'usuari i aquest disposarà de com a màxim 24 hores per a acceptar o denegar la reserva del seu allotjament. Si el Propietari accepta la reserva, es comunicarà directament per correu electrònic aquesta acceptació de la reserva al llogater, el qual haurà de formalitzar el Pagament inicial de la reserva corresponent a una mensualitat al propietari mitjançant transferència bancària al compte bancari facilitat de manera expressa pel Propietari juntament amb el pagament de la tarifa de serveis de gestió de la reserva més l'IVA legal corresponent mitjançant targeta de crèdit/dèbit (VISA o Mastercard) a través del TPV virtual habilitat en la nostra web.

El Propietari facilitarà a Resa Housing les seves dades bancàries i en facilitar-los, accepta de manera expressa, que Resa Housing pugui facilitar-los al llogater, la reserva del qual ha estat acceptada pel propi Propietari, perquè el llogater pugui efectuar els pagaments corresponents a favor del Propietari.

Resa Housing cobrarà al Propietari una Comissió per gestió de tarifes d'intermediació una vegada hagi acceptat la reserva i s'hagi signat el contracte mitjançant rebut domiciliat. Abans d'acceptar la reserva, el Propietari podrà consultar l'apartat de “Tarifes-preus i facturació” en el qual es detalla la comissió per gestió de tarifes d'intermediació.

5.2. Política de cancel•lació per al Propietari

Nota sobre la Política de cancel•lació: A virtut del que es disposa en l'art. 16 de la Directiva 2011/83/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre de 2011, es regulen les Excepcions al Dret de Desistiment “Els Estats membres de la Unió Europea no inclouran el dret de desistiment contemplat en els articles 9 al 15 en els contractes a distància i els contractes celebrats fora de l'establiment que es refereixin a: a) Contractes de serveis una vegada que el servei hagi estat completament executat quan l'execució hagi començat, amb previ acceptaiment exprés del consumidor i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hi ha estat completament executat pel comerciant, haurà perdut el seu dret de desistiment”.

Per part de Resa Housing, en relació amb el Propietari, els contractes es consideren executats una vegada hagi estat confirmada la reserva per part del llogater.

En el cas que la reserva hagi estat acceptada expressament pel Propietari, i sempre que el Propietari i el llogater ja hagin signat el contracte d'arrendament, les polítiques de cancel•lació o de resolució contractual seran aquelles incloses en l'esmentat contracte.

Si el Propietari cancel•la la reserva abans de la Data d'Entrada (check in) o abans que el Propietari i el llogater signin un contracte d'arrendament es retornarà al llogater la Tarifa de Servei de gestió de reserva amb el seu corresponent Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i el Pagament Inicial equivalent a una mensualitat.

En relació amb el Propietari:

 1. Si el Propietari cancel•la la reserva amb 61 o més dia d'anticipació respecte a la Data d'entrada, Resa Housing no realitzarà cap penalització al Propietari.
 2. If the Owner cancels the reservation between 60 days and 31 days prior to the Check-in Date, Resa Housing will penalize the amount equivalent to 25% of a monthly payment.
 3. Si el Propietari cancel•la la reserva en un període entre els 60 dies i 31 dies previs a la Data d'entrada, Resa Housing penalitzarà la quantitat equivalent al 25% d'una mensualitat.

Les despeses bancàries derivades per la cancel•lació de la reserva per part del Propietari seran a càrrec d'aquest, eximint de qualsevol responsabilitat i despesa a Resa Housing.

Si el Propietari cancel•la la reserva faltant menys de 30 dies per a la data d'entrada, Resa Housing penalitzarà la quantitat equivalent al 50% d'una mensualitat.

Resa Housing no assumeix cap responsabilitat per l'incompliment de les polítiques de cancel•lació aplicades al Propietari i al llogater. A més, Resa Housing es reserva el dret a reclamar qualssevol dels imports anteriorment exposats, en cas que fos necessari aplicar alguna de les penalitzacions anteriorment descrites, i a aquest efecte, el Propietari accepta que Resa Housing li enviï un requeriment de pagament i quedarà obligat a pagar aquests imports a Resa Housing segons el que es disposa en aquest apartat 5.2.

6. SIGNATURA DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT

Resa Housing posa de manifest que en cap cas és parteix intervinent en el contracte d'arrendament. Aquest contracte se signarà únicament pel llogater i pel Propietari; per tant, Resa Housing no té cap responsabilitat legal ni de cap mena en el cas que sorgeixi algun tipus de conflicte, desacord o reclamació entre Llogater i Propietari. Resa Housing s'encarregarà de preparar el contracte d'arrendament estàndard i de concertar dia i ara amb el Propietari i el llogater per a la seva signatura.

No obstant l'anterior, qualsevol circumstància derivada del contracte d'arrendament haurà de dirimir-se i negociar-se entre el llogater i el Propietari. Resa Housing no serà part en cap negociació respecte a qualsevol fiança o garantia exigida per part del Propietari al llogater i reflectida en el contracte d'arrendament o en qualsevol mena d'acord, ni mitjançarà de cap manera en cap disputa sorgida a conseqüència del redactat del contracte.

En aquest sentit, Resa Housing aconsella tant al llogater com al Propietari que llegeixin amb deteniment el model de contracte d'arrendament o qualsevol altre acord contractual al qual arribin entre les parts, ja que serà el document que regirà la relació entre tots dos.

7. CONDICIONS PRÈVIES A L’ENTRADA A L’ALLOTJAMENT

7.1. Condicions aplicables al Llogater respecte a l’entrada

El llogater, dins de les 24 hores següents a la data d'entrada en l'allotjament, podrà informar via correu electrònic al Propietari i posant en còpia a Resa Housing (info@resahousing.com), de qualsevol deficiència considerada “greu” o “important” d'aquest, així com advertir de qualsevol inexactitud de l'allotjament en relació a les característiques/condicions assenyalades en l'anunci publicat en la web, i afegint qualsevol document o fotografia que evidenciï aquestes deficiències.

S'entén per deficiència “greu” o “important” aquelles que suposin un incompliment de les condicions d'habitabilitat, un risc higienicosanitari o per a la salut, o aquelles modificacions substancials que difereixin de la descripció publicada en l'anunci.

Si el Propietari no comença a solucionar les deficiències en un termini màxim de 48 hores des de la comunicació d'aquestes, aquest estarà incomplint les condicions establertes en la Web, la qual cosa donarà dret al llogater a cancel•lar la seva reserva, per la qual cosa se li aplicaran al Propietari les polítiques de cancel•lació per a propietaris (veure punt 5.2 anterior) i Resa Housing proposarà al llogater alguna facilitat per a resoldre el problema com pot ser buscar un nou allotjament de similars condicions/característiques a l'anterior, podent el llogater acceptar-lo o rebutjar-lo. Aquesta possibilitat estarà condicionada al fet que Resa Housing disposi d'un altre allotjament lliure amb similars característiques.

En el cas que el personal de Resa Housing, segons la seva valoració i verificació de les circumstàncies, consideri que sí que existeix una deficiència “greu”, es donarà al propietari un termini de 24 hores perquè comenci a solucionar tals deficiències que hauran de ser solucionades definitivament en un temps raonable. Si el Propietari no intenta solucionar el problema en aquest termini i no es pot oferir al llogater un allotjament similar, Resa Housing retornarà al llogater la Tarifa de Reserva més l'IVA legal i el propietari retornarà la primera mensualitat.

En el cas que Resa Housing consideri que no existeix deficiència “greu” i el llogater decideixi cancel•lar la reserva de l'allotjament i resoldre el contracte per raons mancades de fonament, el llogater perdrà la Tarifa de Servei de gestió de Reserva juntament amb l'IVA legal corresponent i el Pagament Inicial transferit al Propietari.

8. TARIFES I FACTURACIÓ

Quan un Llogater realitzi una reserva i aquesta hagi estat confirmada pel Propietari, el llogater haurà de pagar a Resa Housing la tarifa de Servei de gestió de la reserva més l'IVA legal corresponent, a través del TPV disponible en el Lloc web i d'altra banda, haurà de fer una transferència al Propietari del pagament inicial equivalent a una mensualitat, en el compte bancari facilitat pel Propietari de manera expressa.

Una vegada signat el contracte entre les parts, el Propietari haurà de pagar a Resa Housing la comissió per gestió de Tarifa d'Intermediació: 5% per cent del total de l'estada (mínim de 90€) per la intermediació de Resa Housing pel TPV virtual.

Qualsevol document emès amb anterioritat al fet que es realitzi el pagament del servei concret i s'emeti la corresponent factura per aquest, no comportarà cap compromís per a Resa Housing.

8.1 Definicions i condicions de les Tarifes o preus

 1. El Preu de la renda: és l'import a pagar pel lloguer/arrendament de l'allotjament més els impostos que li siguin aplicable segons la normativa en vigor i vindrà determinat pel Propietari segons la seva exclusiva valoració. Una vegada signat el contracte d'arrendament entre el llogater i el Propietari serà únicament responsabilitat del Propietari cobrar la renda al llogater al llarg de la durada del contracte. Resa Housing no serà responsable de cap de les maneres del cobrament de qualsevol de les rendes ni cap impagament que pogués produir-se.
 2. El Pagament inicial: és l'import corresponent al preu d'una mensualitat del lloguer (quantitat que passarà a constituir part de l'import de la fiança), més la Tarifa de Servei de gestió de reserva més els impostos que li siguin aplicable segons la normativa en vigor.
 3. El Preu total del contracte: és l'import total del lloguer reservat segons la durada total del contracte i el preu assignat a cadascun dels dies de la durada del contracte, més els impostos que li siguin aplicable.
 4. La Tarifa de Servei de gestió de Reserva: és l'import juntament amb l'IVA legal corresponent que es cobra al llogater i es tracta d'un vuit (8) per cent del preu total del contracte de lloguer que Resa Housing cobrarà al llogater en concepte dels serveis prestats per a la gestió de la reserva amb un mínim de 200€ i un màxim de 599€ en funció de la durada del contracte.
 5. La Tarifa de Servei de gestió de Pròrroga del contracte: és l'import juntament amb l'IVA legal corresponent que es cobra al llogater i es tracta d'un sis (6) per cent del preu total del contracte de lloguer que Resa Housing cobrarà al llogater en concepte dels serveis prestats per a la gestió de la prorroga amb un mínim de 100€ i un màxim de 399€ en funció de la durada de la pròrroga.
 6. Comissió per Gestió de Tarifa d'Intermediació: és el cinc (5) per cent del preu total del contracte que Resa Housing cobrarà al Propietari pels serveis prestats amb un mínim de 90€. La Tarifa d'intermediació amb el seu corresponent IVA es cobrarà a la signatura del contracte.
 7. Codis descomptes: Els codis de descomptes o promocionals tindran efecte únicament si són utilitzats en el moment de la sol•licitud de la reserva o abans que la reserva sigui confirmada pel Propietari, en cap circumstància es podrà obtenir el descompte en un moment posterior.

8.2. Facturació

En completar-se la reserva s'enviarà la corresponent factura simplificada al llogater i al Propietari pels serveis de Resa Housing.

9. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

9.1. Respecte del titular de la Web

Aquesta Web ha estat elaborada de bona fe per RESA amb informació procedent de fonts externes i internes, no obstant això, RESA i en conseqüència Resa Housing, no garanteix l'exhaustivitat i veracitat de tota la informació que conté la pàgina ni en particular, l'accés continuat, la disponibilitat i continuïtat del funcionament d'aquest Lloc web. Tampoc es responsabilitza ni garanteix l'accés àgil i el correcte ús del Lloc web, si l'usuari/llogater/propietari no observa per a la realització d'alguna actuació o prestació de serveis en concret, les recomanacions donades per a cada supòsit en particular. L'empresa titular de la Web no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la pàgina o al seu contingut ni que aquesta es trobi actualitzada o lliure de virus ni de qualsevol altre element que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic.

RESA declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que faci ús del Lloc web i se li haguessin ocasionat danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per algun virus informàtic o per elements informàtics de qualsevol índole procedents del Lloc web o del servidor que el subministra. El titular d'aquesta Web no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se de l'ús no acceptait de la informació continguda en la mateixa o dels derivats dels serveis i opinions efectuats per tercers. RESA no es fa responsable de qualsevol mal i/o perjudici causat, en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, malament funcionament del Lloc web i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de RESA i/o a causa d'una actuació dolosa o culposa de l'Usuari i/o que tingui per origen causes de força major, sense perjudici del que s'estableix en l'art. 1.105 del Codi Civil, s'entendran inclosos en el concepte de força major la fallada de tercers, d'operadors, o companyies de serveis, actes de Govern, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les Autoritats Públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, per fallades de subministrament elèctric, …etc. i l'atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic.

A causa de motius tècnics, de seguretat, de control, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa, RESA tindrà dret, sense previ avís, a suspendre temporalment el present Lloc web per a efectuar operacions de manteniment, millora o reparació d'aquest, sempre actuant en benefici de l'Usuari, així com, a efectuar canvis en la informació, serveis, productes i altres elements d'aquest Lloc web. Tot això, sense que pugui exigir-se per part de l'Usuari, cap responsabilitat a RESA.

Si l'Usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il•lícit, il•legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel•lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a RESA perquè aquesta pugui procedir a l'adopció de mesures oportunes. I de la mateixa manera, i a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, l'Usuari/Client podrà suggerir aquelles modificacions, suggeriments, i/o fer observacions que estimin útils, posant-se en contacte amb RESA (titular de la pàgina) o amb Resa Housing a través de l'adreça de correu electrònic: info@resahousing.com.

9.2. Pel que fa a Resa Housing, les responsabilitats es limiten a

i) Oferir i facilitar la plataforma per a la publicació d'anuncis i ofertes d'allotjaments per part del Propietari, així com per a poder sol•licitar visites i reserves d'allotjament a qualsevol usuari interessat.

ii) Resa housing, will not receive additional payments by the Owner once the contract has been signed, and from that moment on, only the Owner is responsible for collecting the rent unless otherwise agreed between the Owner and Resa Housing.

iii) Una vegada han transcorregut 24 hores des de la data d'entrada del llogater en l'allotjament, acabarà tota relació legal i de qualsevol tipus entre Resa housing i el llogater i també entre Resa housing i el Propietari. Resa Housing no tindrà cap responsabilitat respecte de qualsevol incidència o discussió que sorgeixi amb posterioritat i com a conseqüència de la relació entre el Propietari i el llogater.

Resa Housing es reservaldret a restringir l'accés al Lloc web, a desactivar-lo o cancel•lar un anunci sense obligació de justificar aquesta actuació (per exemple en cas que la informació facilitada pel Propietari no s'ajusti a la realitat, etc); i tot això, sense incórrer en cap responsabilitat i sense obligació de preavís.

El Propietari podrà retirar en qualsevol moment l'anunci del seu allotjament a través de la seva zona d'usuaris, sempre que no estigui reservat i/o bloquejat.

10. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL

El Propietari podrà retirar en qualsevol moment l'anunci del seu allotjament a través de la seva zona d'usuaris, sempre que no estigui reservat i/o bloquejat.

Queda estrictament prohibit reproduir, copiar, comunicar públicament, distribuir, transformar o modificar els elements de la pàgina Web amb finalitats comercials o professionals, o vulnerar qualsevol altre dret susceptible de protecció per la Llei de Propietat Intel•lectual o Industrial, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o que això resulti legalment permès.

RESA autoritza els Usuaris a visualitzar, utilitzar, imprimir i descarregar els continguts inserits en el Lloc web que consideri necessaris, exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, sempre que no sigui utilitzat amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, ni amb finalitats de comunicació, distribució, modificació, alteració o donis compilació o bé que desvirtuïn el resultat estimat pel titular d'aquesta pàgina.

La infracció de qualsevol dels drets de propietat industrial i intel•lectual pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal o de qualsevol altra disposició general que es dicti a aquest efecte en relació a aquesta matèria.

11. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

La infracció de qualsevol dels drets de propietat industrial i intel•lectual pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal o de qualsevol altra disposició general que es dicti a aquest efecte en relació a aquesta matèria.

Per a tota qüestió litigiosa que pugui derivar-se de l’accés al Lloc Web titularitat de RESA i de les relacions amb els clients que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina Web, s’aplicarà la legislació i jurisdicció espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquest Lloc Web els Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat (Espanya), amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pugui correspondre.

12. INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (en endavant, “RGPD”), així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant, LOPDGDD), t’informem que les dades proporcionades seran incorporades a la base de dades de la societat mercantil Residencias de Estudiantes, SL (“RESA”), amb adreça postal al Paseo de la Castellana, 163, 3r-esq., i correu electrònic: privacy@greystar.com, que serà, a partir d’aleshores, responsable del tractament d’aquestes dades.

12.1. Finalitats de la recopilació de les dades personals del Usuari (del Propietari i llogater)

RESA i a aquest efecte Resa Housing, utilitzaran les dades personals facilitades en aquesta pàgina per a les següents finalitats principals:

 • - Gestionar la informació/documentació facilitada pel Propietari.
 • - Gestionar visites d'allotjaments reservats.
 • - Gestionar el bloqueig de l'allotjament i les visites dels Llogaters.
 • - Gestionar les sol•licituds de reserves dels allotjaments del llogater i/o tramitar les reserves definitives així com l'execució del contracte de lloguer si escau.
 • - Si el Propietari ens dóna el seu consentiment, podrem facilitar les dades bancàries al llogater per als pagaments que degui realitzar pel seu compte i càrrec o dades de contacte perquè pugui iniciar-se el contacte entre ells.
 • - Si el Propietari/o el llogater ens dóna el seu consentiment, utilitzarem les dades per a dur a terme accions comercials, la qual cosa inclou posar-nos en contacte amb tu per a informar-te sobre els detalls de productes, serveis i/o promocions que ofereix aquesta societat i que puguin ser del teu interès actualment o en el futur.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i mentre es mantingui la relació mercantil, i, una vegada finalitzada, es conservaran mentre siguin necessaris per a respondre a possibles accions legals. No obstant això, si ens dónes el seu consentiment per a l'enviament de comunicacions comercials, conservarem les teves dades mentre no sol•licitis la seva supressió.

12.2. Base/es que legitimen el tractament de les dades personals

T’informem que la base legal per al tractament de les dades és gestionar les ofertes d’allotjaments, així com formalitzar les reserves d’allotjaments. A més, ens emparem en el seu consentiment per cedir les teves dades a altres empreses del Grup Greystar. Així mateix, també cal el seu consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials.

12.3. Destinataris de les teves dades personals

És imprescindible que ens donis el teu consentiment en una de les caselles de baix per a poder cedir les teves dades a l'altra part (bé sigui el propietari o el llogater) perquè aquesta pugui contactar i intercanviar informació sobre l'allotjament i/o sobre la reserva. T'informem que aquesta acceptació és necessaria per a dur a terme el procés de reserva d'allotjament amb el que la negativa a realitzar aquesta cessió suposarà la impossibilitat de continuar amb aquest procés de cerca d'allotjament i/o de formalització de la reserva. Així mateix i una vegada acceptada la reserva per les dues parts, el Propietari accepta que es puguin facilitar les seves dades bancàries al llogater amb l'objecte i finalitat que aquest últim pugui formalitzar els pagaments que li correspongui fer.

Així mateix, si fora del teu interès i marques la casella corresponent que apareix més a baix, podríem cedir les dades a les entitats del Grup Resa-Greystar per a finalitats comercials. Aquesta acceptació no és obligatoria amb el que la negativa a realitzar aquesta cessió no impedirà dur a terme el procés de gestió dels allotjaments i de reserva d'aquests.

Us informem que alguns dels nostres sistemes de gestió de dades poden estar localitzats en països fora de la Unió Europea, i, a raó d'aquestes condicions, acceptes la transferència internacional de dades personals, perquè us puguem mantenir en els nostres sistemes. Pel fet que algunes de les nostres societats del grup es troben fora de la Unió Europea, les teves dades personals podran ser transferits per motius de gestió administrativa a aquestes societats. En qualsevol cas, aquestes transferències internacionals de dades seran regulades segons el que es preveu en el Reglament General de Protecció de dades (RGPD) després de la signatura de les corresponents clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió (“SCCs”) garantint, així la protecció adequada a les teves dades personals.

12.4. Drets

En virtut del RGPD, t’informem que tens drets en relació amb el tractament de les teves dades, inclòs el dret de portabilitat, accés, rectificació, supressió o limitació de les teves dades. Així mateix, t’informem sobre el teu dret de presentar una reclamació davant d’una autoritat de protecció de dades.

Pots exercitar els drets anteriorment esmentats contactant-nos a través de privacy@greystar.com.