Seguretat a la web i política de privacitat

1.Titular i responsable de la pàgina Web.

2. Protecció de dades de caràcter personal.
3. Canvis en la política de privacitat.

En compliment del que es disposa la  Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI) i altres normes aplicables, mitjançant la present Política de Privacitat, la societat mercantil Residències d'Estudiants, S.A. (d'ara endavant, RESA) informa als Usuaris d'aquesta pàgina Web www.resahousing.com (d'ara endavant, Lloc web), sobre la seva Política de Privacitat i el tractament de les dades de caràcter personal, recollits dels Usuaris d'aquesta Web. Resa ofereix través de la pàgina web de Resa Housing la possibilitat de formalitzar una reserva d'allotjament temporal en pisos o en habitacions i que els Propietaris puguin oferir els seus pisos en la borsa d'allotjament de Resa Housing.

Els termes d'Usuaris i Clients s'empren aquí per referir-se a tots els individus que accedeixin a aquesta pàgina Web, i que de forma lliure i voluntària, decideixin facilitar a RESA les Dades de caràcter personal per sol·licitar a través d'aquest Lloc Web, visites personals de pisos o habitacions, per formalitzar reserves online d'allotjament temporal sense visita prèvia o perquè un Propietari pugui oferir la seva/s trepitjo/s en la borsa d'allotjament de Resa Housing.

1. TITULAR I RESPONSABLE DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Residències d'Estudiants, S.L. (RESA)
Adreça fiscal: Paseo de Recoletos, núm.6 5e 1a 28001 Madrid
Adreça per a comunicacions: Via Augusta núm. 21-23 2ª planta 08006 Barcelona
Telèfon:93.238.48.00-Fax:93.218.32.50
Correu electrònic: info@resahousing.com
Dades Registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 37046, Foli 153, Fulla núm. M-661.710. C.I.F.: B-60.109.188.

2. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

En compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, Residencias de Estudiantes, S.L. (en endavant, RESA) li comunica que:
1. Les dades personals facilitades per vostè a través del Lloc Web titularitat de RESA (www.resahousing.com) (en endavant, la Web o el lloc Web), o mitjançant la remissió d’un correu electrònic, s’incorporaran als fitxers titularitat de la societat: Residencias de Estudiantes, S.L. (en endavant, la Societat Titular), d’acord amb el servei sol·licitat o contractat. La finalitat del tractament de les dades facilitades es la gestió de la relació amb vostè i, en el seu cas, portar a terme una correcta gestió dels serveis prestats a través del Lloc Web.

2. Igualment, la Societat Titular tractaran les dades per a gestionar les consultes que rebi dels clients i/o usuaris i realitzar enviaments publicitaris i de informació comercial, per diferents medis, als mateixos sobre la empresa, les seves activitats, productes, serveis, ofertes, promocions especials, així com documentació de diversa naturalesa i per diferents medis de informació comercial de la empresa, podent realitzar valoracions automàtiques, obtenció de perfils i labors de segmentació dels seus clients, en base a la informació de que disposi relativa als mateixos, al objecte de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques i/o necessitats.

3. Així mateix, li informen, i mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, vostè consent, que les seves dades personals siguin comunicades, en el seu cas, a les empreses gestionades pel Grup Greystar que pertany als sectors Inmobiliaria/d’allotjaments, als efectes de realitzar-li enquestes d’opinió i realitzar l’enviament d’informació dels seus productes i serveis exclusivament relacionats amb el sector d’activitat mencionat, a través de diferents medis, inclosos els electrònics.

4. Vostè garanteix que les dades aportades son verdaderes, exactes, completes y actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’ incompliment de tal obligació. En el cas de que les dades aportades pertanyessin a un tercer, vostè garanteix que ha informat a dit tercer dels aspectes continguts en aquesta Política i obtinguda la seva autorització per a facilitar les seves dades a la Societat Titular per als fins senyalats.

5. Quan les dades personals siguin recavades a través del formulari de registre de dades, serà necessari que vostè aporti, al menys, aquelles marcats amb un asterisc, ja que, si no es subministressin aquestes dades considerades necessàries, la Societat Titular no podrà acceptar i gestionar el servei o la consulta formulada.

6. Per a manifestar la seva negativa en els termes establertes anteriorment i per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició haurà de remetre un escrit identificat amb la referència “Protecció de Dades”, en el que s’haurà de concretar la sol·licitud corresponent i al que s’acompanya fotocòpia del Document Nacional d’Identitat/NIE/Passaport de l’interessat, a la següent adreça postal: Vía Augusta 21-23, 2º 08006 Barcelona.

7. De conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Correu electrònic, en el supòsit de que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials electròniques en el futur, por part de RESA, podrà manifestar el seu desig enviant una comunicació a l’adreça postal abans indicada.

3. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT.
En cas que RESA modifiqui la present Política de Privacitat haurà de respectar la legislació vigent i concretament la de Protecció de Dades de Caràcter personal, i publicarà una notificació en el Lloc web perquè els Usuaris puguin tenir coneixement de qualsevol canvi en el tipus de dades que recullen i/o les finalitats del tractament i/ o les cessions a tercers. En cap cas, qualssevol de les modificacions de la present Política de privadesa afectaran, per si mateixes, l'elecció que els usuaris hagin formulat pel que fa a la manera en què RESA pot utilitzar les seves Dades Personals. Si en qualsevol moment RESA decidís utilitzar les Dades Personals dels Usuaris de forma diferent a l'establerta en el moment de la seva recollida, ho notificarà als Usuaris per correu electrònic sol·licitant el seu consentiment sobre aquest tema.