Condicions generals

Condicions de contractació pel lloguer de pisos

Això és tot el que necessites saber per a contractar un pis a través de Resa housing:

 • Fiança: 2 mesos de fiança. 
 • Lloguer: El lloguer s'abonarà mensualment per avançat.
 • Honoraris segons períodes de contracte: 1 mes = 60,00€/persona, IVA inclòs. Entre 1 i 2 mesos = 118,00€/persona, IVA inclòs, a partir de 2 mesos = 200,00 €/persona, IVA inclòs.
 • Subministraments: Provisió de fons mensual de 70,00 €/persona que visqui al pis. Si és una sola persona qui viu en el pis la provisió de fons mensual és de 100 €.
 • Neteja de sortida: El propietari podrà cobrar una neteja de sortida, si considera que el pis no està en les mateixes condicions que les d'entrada. El preu per hora és aproximadament de 15,00 € i es descomptarà de la fiança. 
 • Renovacions de contracte: En cas de voler prorrogar el contracte, l'import a abonar serà de 106,00 €/persona, en pròrrogues d'un mes l'import a abonar serà de 53,00 €/persona.

El primer pagament al propietari es podrà realitzar a través de transferència bancària, o bé, en efectiu.

Condicions de contractació pel lloguer d'habitacions

Això és tot el que necessites saber per a contractar una habitació en un pis compartit a través de Resa Housing:

 • Fiança: 2 mesos de fiança. 
 • Lloguer: El lloguer s'abonarà bimestralment. 
 • Honoraris segons períodes de contracte: 1 mes = 60,00€/persona, IVA inclòs. Entre 1 i 2 mesos = 118,00€/persona, IVA inclòs, a partir de 2 mesos = 200,00 €/persona, IVA inclòs.
 • Subministraments: Provisió de fons mensual, variarà segons el pis escollit, tindrà un cost d'entre 40,00 € i 100,00 €/persona que visqui al pis.
 • Neteja de sortida: El propietari podrà cobrar una neteja de sortida, si considera que el pis no està en les mateixes condicions que les d'entrada. El preu per hora és aproximadament de 15,00 € i es descomptarà de la fiança. 
 • Renovacions de contracte: En cas de voler prorrogar el contracte, l'import a abonar serà de 106,00 €/persona, en pròrrogues d'un mes l'import a abonar serà de 53,00 €/persona.

El primer pagament al propietari es podrà realitzar a través de transferència bancària, o bé, en efectiu.

Condicions de contractació pel lloguer dels allotjaments en família

Això és tot el que necessites saber per a contractar una habitació en família a través de Resa Housing: 

 • Fiança: 2 mesos de fiança. 
 • Lloguer: El lloguer s'abonarà mensualment. 
 • Honoraris segons períodes de contracte: 1 mes = 60,00€/persona, IVA inclòs. Entre 1 i 2 mesos = 118,00€/persona, IVA inclòs, a partir de 2 mesos = 200,00 €/persona, IVA inclòs.
 • Subministraments: Provisió de fons mensual, variarà segons el pis escollit, tindrà un cost d'entre 40,00 € i 100,00 €/persona que visqui al pis.
 • Neteja de sortida: El propietari podrà cobrar una neteja de sortida, si considera que el pis no està en les mateixes condicions que les d'entrada. El preu per hora és aproximadament de 15,00 € i es descomptarà de la fiança. 
 • Renovacions de contracte: En cas de voler prorrogar el contracte, l'import a abonar serà de 106,00 €/persona, en pròrrogues d'un mes l'import a abonar serà de 53,00 €/persona.

El primer pagament al propietari es podrà realitzar a través de transferència bancària, o bé, en efectiu.

INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

L’arrendatari/resident té l’obligació de liquidar l’Impost de Transmissió Patrimonials dins del plaç de 30 dies, a contar des de la firma del contracte. Per a presentar i pagar aquest impost és necessari fer-ho amb el model 600, indicant el codi de tarifa AUR. Per a conèixer el tipus impositiu i la quantitat a pagar en concepte d’aquest impost s’haurà de consultar la següent pàgina web: http://www.tributs.cat/es/tributs/generalitat/transmissions. Si l’arrendatari no paga aquest impost dins del plaç establert i el propietari fos requerit per la Generalitat per a la liquidació de dit impost, aquest últim podrà liquidar l’impost amb el recàrrec que correspongui, i repercutir l’import pagat al arrendatari en la següent mensualitat, o en aquest cas, deduir de la fiança l’import abonat per aquest concepte.