Condicions

Per als pisos en lloguer

  • Contracte d'arrendament temporal.
  • Pagaments mensuals per avançat.
  • Dues mensualitats de fiança
 • Despeses mensuals de subministraments (electricitat, aigua i gas): provisió de fons de 70,00€ per persona i mes (a Girona la provisió de fons mensual és de 65,00 €/persona). Aquest import es comptabilitzarà en relació al nombre de persones que constin en el contracte de lloguer del pis (Ex.: 70,00€ x 3 persones = 210,00€/mes).
 • Honoraris:
  • Contractes d'1 mes: 7% d'una mensualitat (més IVA).
  • Contractes des d'1 mes i fins a 3 mesos: 15% d'una mensualitat (més IVA).
  • Contractes de més de 3 mesos: 30% d'una mensualitat (més IVA).

Per a les habitacions en lloguer

 • Contracte d'arrendament temporal
 • Pagaments mensuals per avançat. 
 • Dues mensualitats de fiança 
 • Despeses mensuals de subministres (electricitat, aigua i gas): despeses fixes entre 40,00 Euros i 100,00 Euros mensuals per persona i mes.
 • Honoraris: Pagament mensual del 7% del lloguer (més IVA).

Aquestes tarifes s'apliquessin cada vegada que es faci un nou contracte o document de pròrroga del mateix.

Compromisos dels propietaris/es

Tots els pisos i habitacions han d'estar en bones condicions, disposar de cèdula d'habitabilitat i certificat energètic i tenir els subministres donats d'alta (aigua, gas i electricitat). També han d'estar moblats i equipats amb parament de cuina, electrodomèstics i roba de llit.

Excepte excepció, les dues parts, arrendatari i arrendador signaran els contractes d'arrendament en les oficines de Resa Housing, juntament amb el reglament que signarà l'arrendatari. L'inventari es realitzarà en el pis una vegada signat el contracte i haurà de revisar-se amb el propietari.

El propietari/a haurà de facilitar un joc de claus i facilitar l'accés de Resa Housing a l'habitatge, les vegades que sigui necessari. D'igual manera, haurà d'informar a Resa Housing de totes les variacions de preu, condicions i disponibilitat de l'allotjament com més aviat millor.
Una vegada acceptada la reserva per part del propietari, aquest es compromet a respectar la reserva i l'acord contractual vinculat a la mateixa sense poder-lo resoldre anticipadament tret que mediï justa i legal causa degudament justificada.

En el moment de la signatura del contracte el propietari/a haurà de facilitar:

 • Cèdula d'habitabilitat (vigent o tramitació en curs)
 • Escriptura de la propietat
 • DNI del propietari/a
 • Certificat energètic