Informació d'interès

Del seu interés:

Condicions de lloguer de pisos

Fiança: 2 mesos de fiança en contractes superiors a 3 mesos; en cas de contractes inferiors a 3 mesos, la fiança serà d’un mes.
Lloguer: el lloguer s’abonarà mensualment per avançat.
Honoraris segons període contracte: 1 mes = 35,00€/persona, IVA inclòs. 2 mesos = 45,00€/persona, IVA inclòs,  de 2 a 6 mesos = 65,00€/persona, a partir de 6 mesos =85,00 €/persona, IVA inclòs.
Subministraments lloguer de pis: Provisió de fons mensual des de 65,00 €/persona que viu en el pis (pagaments mensuals).
Subministraments lloguer d' habitacions: Provisió de fons mensual variarà segons pis escollit, tindrà un cost entre 40,00 € i 100,00 € /persona que viu en el pis.
Neteja de sortida: el propietari pot cobrar una neteja de sortida, si considera que el pis no està en les mateixes condicions d’entrada. El preu per hora aproximat serà de 12,00 € i es descomptarà de la fiança.
Renovacions de contracte: en cas de voler prorrogar el contracte, l’import a abonar serà de 45,00 €/persona, si la pròrroga és d’un mes l’import a abonar serà de 25,00 €/persona.

La descripció i les fotografíes mostrades tenen carácter orientatiu, no contractual, ja que l’aspecte de l’apartament en el moment de l’entrega pot diferir per voluntat del propietari/ària en detalls respecte a les imatges aquí mostrades, sense que això impliqui alteració substancial de les condicions pactades.